ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع...

گروه: کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان - پیمانکاری - آبخیزداری، جنگلداری
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری خراسان رضوي - سرخس
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/9/23
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

ساماندهی و کنترل چرای دام در مراتع

مناقصات مرتبط

25 مرداد 20:55
گشت مراقبت از عرصه های جنگلی و 2 نفر قرقبان و وسایل اطفا حریق... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : فارس
25 مرداد 20:00
پروژه طرح دوم تثبیت کانون های بحرانی گرد و... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
25 مرداد 20:16
نهالکاری با دو نوبت ابیاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خراسان رضوي
25 مرداد 19:56
ابیاری و مراقبت جنگلکاری 50 هکتاری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : خوزستان
25 مرداد 18:41
اجرای عملیات ابخیزداری... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : قزوين
25 مرداد 18:53
انجام عملیات بیولوژیکی در زیرحوزه های... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
25 مرداد 18:53
انجام عملیات بیولوژیکی در زی... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
25 مرداد 18:53
عملیات بیولوژیکی زیرحوزههای ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
25 مرداد 18:50
عملیات بیولوژیکی زیرحوزههای ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
25 مرداد 18:48
عملیات بیولوژیکی زیرحوزههای ابخیز... گروه : کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان | استان : کردستان
مناقصات بیشتر

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه