خرید: تعداد 4000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال - 6000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با قاب کنتور...

گروه: برق - خرید کالا - کنتور برق
برگزارکننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • استان محل برگزاری قزوين - قزوين
  • استان برگزارکننده -
  • مبلغ ضمانتنامه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • مبلغ خرید اسناد قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ بازگشایی قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • رسانه منتشر کننده قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • اسناد مناقصه قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
  • تاریخ ثبت آگهی 1398/3/2
  • سایر

شرح مناقصه

قابل مشاهده برای مشترکین سامانه

تصویر مناقصه

خرید: تعداد 4000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال  - 6000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال با قاب کنتور

اطلاعات تماس برگزارکننده

آدرس خرید اسناد
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه
قابل مشاهده برای مشترکین سامانه