پیش نویس مصوبه پیشنهادی پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

1399/6/18 - توسط مدیرسایت
پیش نویس مصوبه پیشنهادی پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

پیش نویس مصوبه پیشنهادی پذیرش هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی

 چنانچه مصوبه فوق در هیات وزیران تصویب شود ؛عمده نگرانی پیمانکاران از بابت هزینه‌های حفظ قدرت خرید اسناد خزانه مرتفع می شود.