ابلاغ شرکت توانیر به شرکتهای تابعه برای خودداری از فسخ و ضبط تضامین قراردادها(به مدت سه ماه)

1399/6/15 - توسط مدیرسایت
ابلاغ شرکت توانیر به شرکتهای تابعه برای خودداری از فسخ و ضبط تضامین قراردادها(به مدت سه ماه)

ابلاغ شرکت توانیر به شرکتهای تابعه برای خودداری از فسخ و ضبط تضامین قراردادها(به مدت سه ماه)

ابلاغ شرکت توانیر به شرکتهای تابعه برای خودداری از فسخ و ضبط تضامین قراردادها(به مدت سه ماه)