بخشنامه راه اندازی کامل سامانه صورت وضعیت الکترونیکی

1399/6/6 - توسط مدیرسایت
بخشنامه راه اندازی کامل سامانه صورت وضعیت الکترونیکی

بخشنامه راه اندازی کامل سامانه صورت وضعیت الکترونیکی

 از تاریخ 99/07/01 تمامی صورت وضعیت های پیمانکاران خدمات شهری شهرداری تهران فقط بصورت الکترونیکی تایید و ارسال میگردد.