بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بخشش وجه التزام

1399/6/4 - توسط مدیرسایت
بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بخشش وجه التزام

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بخشش وجه التزام

بانک مرکزی بخشنامه‌ قبلی خود مبتنی بر ابطال «منحصر دانستن بخشش وجه التزام صرفا به میزان ۶ درصد» را اصلاح کرد.