تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری

1399/5/14 - توسط مدیرسایت
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری

تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری

- تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری