بخشنامه ۶۳۲۶۸ مورخ ۹۹/۵/۶ (ممنوعیت انعقاد قرارداد مازاد بر معاملات بزرگ فاقد صورتهای مالی رسیدگی شده)

1399/5/14 - توسط مدیرسایت
بخشنامه ۶۳۲۶۸ مورخ ۹۹/۵/۶ (ممنوعیت انعقاد قرارداد مازاد بر معاملات بزرگ فاقد صورتهای مالی رسیدگی شده)

بخشنامه ۶۳۲۶۸ مورخ ۹۹/۵/۶ (ممنوعیت انعقاد قرارداد مازاد بر معاملات بزرگ فاقد صورتهای مالی رسیدگی شده)

 بخشنامه ممنوعیت انعقاد قرارداد مازاد بر معاملات بزرگ فاقد صورتهای مالی رسیدگی شده توسط خزانه داری کل کشور ابلاغ شد.