ابلاغیه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در خصوص انقضای ویرایش ۱۳۹۲

1399/5/14 - توسط مدیرسایت
ابلاغیه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در خصوص انقضای ویرایش ۱۳۹۲

ابلاغیه ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در خصوص انقضای ویرایش ۱۳۹۲

???? از اول آذرماه ۱۳۹۹ ویراش ۱۳۹۲ مبحث نهم منقضی خواهد شد.