نامه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

1399/5/14 - توسط مدیرسایت
نامه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

نامه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

 فراهم شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت