بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی

1399/4/30 - توسط مدیرسایت
بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور در خصوص دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی

بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور به شماره نامه 67701/100 مورخ 99/04/21 در خصوص دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی