کاهش بیست درصدی نرخ مالیات عملکرد سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹

1399/4/30 - توسط مدیرسایت
کاهش بیست درصدی نرخ مالیات عملکرد سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹

کاهش بیست درصدی نرخ مالیات عملکرد سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹

 کاهش بیست درصدی نرخ مالیات عملکرد سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ با هدف پیشگیری از آثار و تبعات ناشی از تعدیل نیروی کار یا تعطیلی واحدهای تولیدی