اعتراض کانون سراسری نسبت به شاخص های نیمه اول سال

1399/4/26 - توسط مدیرسایت
اعتراض کانون سراسری نسبت به شاخص های نیمه اول سال

اعتراض کانون سراسری نسبت به شاخص های نیمه اول سال

نامه اعتراض کانون سراسری نسبت به شاخص های نیمه اول سال 99اعلام شده به اقای دکتر قانع فر