مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

1399/4/12 - توسط مدیرسایت
مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبه مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۹۹ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جهت ارائه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر؛ مشوق های مالیاتی برای واحدهای تولیدی ... از جمله اینکه نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها برای عملکرد سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش یابد.