کلیه عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

1399/3/6 - توسط مدیرسایت
کلیه عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

کلیه عقود و معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد.

مجلس شورای اسلامی مقرر کرد:
 کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیر منقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت، رهن و اجاره برای مدت بیش از دو سال و همچنین پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد ثبتی به ثبت برسد.