دوره تضمین برای پیمانهای راه آهن

1399/2/25 - توسط مدیرسایت
دوره تضمین برای پیمانهای راه آهن

دوره تضمین برای پیمانهای راه آهن

بر اساس صورتجلسه شورایعالی فنی امور زیربنایی حمل و نقل صورت گرفت:
دوره تضمین برای پیمانهای راه آهن ، حداقل 2 سال و به تغییر کارفرما با توجه به نوع پروژه تا 5 سال قابل افزایش است.
در قراردادهای مشارکتی، دوره تضمین تابع شرایط قرارداد فی مابین می باشد.