تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند 98

1398/12/14 - توسط مدیرسایت
تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند 98

تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند 98

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور