1397/10/20
19:50 ب.ظ
تکمیل استخر
تکمیل استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/05
09:01 ق.ظ
احداث استخر ایمنی زمینی
احداث استخر ایمنی زمینی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
13:07 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی شهید
کرمانشاه 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
07:53 ق.ظ
تکمیل استخر شهر رضا
تکمیل استخر شهر رضا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:25 ب.ظ
تکمیل استخر شهرضا
تکمیل استخر شهرضا... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
احداث ابنمای روستای
احداث ابنمای روستای... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/22
08:30 ق.ظ
ساخت استخر ایمنی زمینی در فرودگاه
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:52 ق.ظ
احداث ابنمای محور روستای
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:59 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:17 ب.ظ
تعمیرات استخر سرپوشیده
تعمیرات استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
تکمیل استخر مجموعه کارگران --
سيستان و بلوچستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
10:21 ق.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:14 ب.ظ
احداث ابنمای پارک
احداث ابنمای پارک... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
10:29 ق.ظ
حفاری استخر
حفاری استخر... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:33 ب.ظ
تعمیرات اساسی استخر سرپوشیده
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
15:16 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
15:32 ب.ظ
تعمیرات استخر جوانرود
تعمیرات استخر جوانرود... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
استخر ایمنی زمینی
استخر ایمنی زمینی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
12:26 ب.ظ
تعمیر و تجهیز استخر
تعمیر و تجهیز استخر... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:30 ب.ظ
تکمیلی استخر شنا
تکمیلی استخر شنا... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/07
12:48 ب.ظ
بازسازی اب بندهای سوئیت های ساحلی
مازندران 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/02
12:57 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:03 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
12:57 ب.ظ
احداث استخر ذخیره اب شهرستان
کرمان 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:47 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
قم 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:47 ب.ظ
تعمیرات استخر حجاب هماهنگی
قم 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:14 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:14 ب.ظ
تعمیرات استخر بر اساس
تعمیرات استخر بر اساس... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/24
12:46 ب.ظ
احداث 10 باب استخر
احداث 10 باب استخر... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/11
16:33 ب.ظ
احداث ابنما و ترمیم و سنگ چین راه
همدان 1397/6/11 تاریخ گذشته
16:07 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
سيستان و بلوچستان 1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:08 ق.ظ
اجرای ابنما
اجرای ابنما... ابنیه و ساختمان
کرمانشاه 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:00 ب.ظ
دستمزد اجرای تعمیرات اساسی 1باب استخر
کرمانشاه 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/13
13:44 ب.ظ
اجرای پروژه عملیات احداث
فارس 1397/5/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
پروژه اجرای ابنمای رو به روی جهاد کشاورزی
کرمانشاه 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/06
08:43 ق.ظ
اجرایی پروژه عملیات احداث
فارس 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/04/26
14:48 ب.ظ
احداث آب نمای
احداث آب نمای... ابنیه و ساختمان
فارس 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
23:20 ب.ظ
تعمیر مرمت و استخر های
تعمیر مرمت و استخر های... ابنیه و ساختمان
کرمان 1397/4/24 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
اماده سازی و اجرای ابنما طرح قلوه سنگ
مركزي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
15:38 ب.ظ
خرید و نصب
خرید و نصب... ابنیه و ساختمان
مازندران 1397/4/23 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی استخر و اداره ورزش و جوانان
اصفهان 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/21
08:25 ق.ظ
اجرای آبنما 5 طبقه طرح قلوه سنگ
مركزي 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/17
14:58 ب.ظ
احداث استخر 2منظوره کشاورزی روستای
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
تکمیل استخر اب کشاورزی روستای
خراسان رضوي 1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:05 ب.ظ
اب نما در محور
اب نما در محور... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
15:56 ب.ظ
تعمیرات استخر
تعمیرات استخر... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/4/12 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده
تکمیل استخر سرپوشیده... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/10
13:53 ب.ظ
احداث ابنما و دیواره سنگی در سطح منطقه
خراسان جنوبي 1397/4/10 تاریخ گذشته