1397/08/28
13:38 ب.ظ
زمین چمن شماره 3 ورزشگاه تختی
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
اجرای چمن طبیعی زمین چمن طبیعی ورزشگاه
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی
زیر سازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی
زیر سازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی میانکوه
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:58 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:52 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی
زیر سازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:51 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی تملیه
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:51 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی
زیر سازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
11:51 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
12:09 ب.ظ
احداث زیرسازی چمن مصنوعی
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
احداث زیرسازی چمن مصنوعی
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
احداث زیرسازی چمن مصنوعی
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی ازادی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
زیر سازی پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
زیر سازی پیست تارتان مجموعه ورزشی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
زیر سازی پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
زیرسازی پیست تارتان مجموعه ورزشی
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
زیرسازی چمن مصنوعی
زیرسازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/27 مهلت دار
11:27 ق.ظ
زیر سازی چمن مصنوعی
زیر سازی چمن مصنوعی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:18 ب.ظ
خرید و چمن مصنوعی محله ای
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:18 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای زمین
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:16 ب.ظ
تکمیل چمن طبیعی گچین
تکمیل چمن طبیعی گچین... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید ونصب چمن مصنوعی دشت
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
13:15 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
هرمزگان 1397/8/26 مهلت دار
12:48 ب.ظ
زیر سازی و بتن ریزی به ضخامت 10 سانتی متر و تهیه
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
احداث پارک جلیل اباد
احداث پارک جلیل اباد... ابنیه و ساختمان
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
07:43 ق.ظ
احداث زمین مینی فوتبال بدون روشنایی و چمن مصنوعی
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
11:47 ق.ظ
احداث زمین مینی فوتبال
احداث زمین مینی فوتبال... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
زیرسازی و بتن ریزی و تهیه و نصب چمن مصنوعی
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:35 ب.ظ
احداث زمین ورزشی
احداث زمین ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تکمیل زمین روباز
تکمیل زمین روباز... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اجرای عملیات احداث زمین ورزشی
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تهیه حمل نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی در شهر جدید
هرمزگان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:36 ب.ظ
تهیه تا نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
احداث زمین ورزشی در شهر جدید
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:33 ب.ظ
احداث چمن مصنوعی قیام
احداث چمن مصنوعی قیام... ابنیه و ساختمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
اجرای تکمیل زمین چمن شهید
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:53 ق.ظ
اجرای عملیات احداث زمین ورزشی در شهر جدید
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
تکمیل زمین ورزشی لمزان
تکمیل زمین ورزشی لمزان... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:02 ب.ظ
تهیه و نصب کف پوش کمپارس4 میلیمتر
کردستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای پارک
هرمزگان 1397/8/3 تاریخ گذشته