1398/02/03
10:11 ق.ظ
مرمت و ساماندهی حصار شرقی باغ
خراسان جنوبي 1398/2/3 مهلت دار
1398/01/28
18:56 ب.ظ
مرمت و ساماندهی عمارت والی کهره
ايلام 1398/1/28 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
مرمت قلعه کنجانچم مهران
مرمت قلعه کنجانچم مهران... ابنیه و ساختمان
ايلام 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:09 ب.ظ
مرمت و بازسازی عمارت وکیل
کردستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
ساماندهی و مرمت باغ
ساماندهی و مرمت باغ... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/1/28 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
مرمت اجر فرشهای محوطه کاخ
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:19 ب.ظ
مرمت استحفاظی خانه های تاریخی
مازندران 1398/1/27 مهلت دار
11:05 ق.ظ
مرمت بافت محله
مرمت بافت محله... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:21 ب.ظ
مرمت و ساماندهی محوطه مسجد ملک
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
مرمت خانه تاریخی
مرمت خانه تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1398/1/26 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
مرمت ساختمان
مرمت ساختمان... ابنیه و ساختمان
البرز 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:06 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر ،مرمت و ساماندهی قلعه صلصال تالش
گيلان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:08 ق.ظ
پروژه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی
زنجان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
09:43 ق.ظ
مرمت بنای تاریخی رباط شور
خراسان جنوبي 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
13:42 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی
مرمت بنای تاریخی... ابنیه و ساختمان
خراسان جنوبي 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
09:45 ق.ظ
مرمت کلیسای قریس
مرمت کلیسای قریس... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:05 ق.ظ
ساماندهی و تعمیر کاروانسرای
هرمزگان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:46 ب.ظ
مرمت بنای تاریخی رباط شور
خراسان جنوبي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
16:10 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
16:09 ب.ظ
مرمت خانه نونهال در بافت قدیم
گلستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
مرمت خانه عباسی در بافت قدیم
گلستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
16:08 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
مرمت و حفاظت اضطراری قلعه
هرمزگان 1397/12/23 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
ساماندهی و تعمیر کاروانسراهای
هرمزگان 1397/12/23 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
تعمیر و مرمت خانه
تعمیر و مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
گيلان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:31 ب.ظ
مرمت کلیسای اخته خانه
مرمت کلیسای اخته خانه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
مرمت حمام شیخ سلماس
مرمت حمام شیخ سلماس... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
17:39 ب.ظ
انجام عملیات مرمت ساختمان
اردبيل 1397/12/21 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
تکمیل مرمت عمارت مبارکی
تکمیل مرمت عمارت مبارکی... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
مرمت قلعه تاریخی بسطام
مرمت قلعه تاریخی بسطام... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/21 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
مرمت حمام شیخ سلماس
مرمت حمام شیخ سلماس... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
08:37 ق.ظ
مرمت خانه اربابی
مرمت خانه اربابی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
مرمت کلیسای
مرمت کلیسای... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
مرمت بافت تاریخی
مرمت بافت تاریخی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
12:40 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
خوزستان 1397/12/19 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
مرمت و ساماندهی قلعه
مرمت و ساماندهی قلعه... ابنیه و ساختمان
بوشهر 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی هتل
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
انجام عملیات تعمیر مرمت و ساماندهی خانه تاریخی
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
تعمیر مرمت ساماندهی خانه تاریخی
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:11 ب.ظ
مرمت و ساماندهی مسجد کبود
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
مرمت خانه
مرمت خانه... ابنیه و ساختمان
گلستان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
18:03 ب.ظ
مرمت کلیسای اخته
مرمت کلیسای اخته... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
13:02 ب.ظ
استعلام بهاء پروژه حفاظت و مرمت اشیاءتاریخی (30عدد )
زنجان 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
پروژه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی 30 عدد
زنجان 1397/12/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ادامه ساماندهی موزه
ادامه ساماندهی موزه... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
مرمت بافت تاریخی ارومیه  محور
آذربايجان غربي 1397/12/14 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
مرمت خانه اربابی
مرمت خانه اربابی... ابنیه و ساختمان
آذربايجان غربي 1397/12/14 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
پروژه تکمیل مرمت و ساماندهی مسجد
زنجان 1397/12/14 تاریخ گذشته