1397/08/28
14:11 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
11:47 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات قلعه
مركزي 1397/8/28 مهلت دار
11:44 ق.ظ
احیا و مرمت قنات
هرمزگان 1397/8/28 مهلت دار
10:37 ق.ظ
قنات کورودار المیزان به طول 176 متر
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
احیا و مرمت قنات دشت
فارس 1397/8/28 مهلت دار
10:35 ق.ظ
مرمت قنات تنگ شول 50 متر
فارس 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:53 ب.ظ
مرمت قنات
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:51 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنات
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
احیا و مرمت قنات دشت
فارس 1397/8/27 مهلت دار
12:02 ب.ظ
12:02 ب.ظ
11:54 ق.ظ
10:28 ق.ظ
لایروبی و مرمت قنات مبارکه از توابع
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
10:14 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/27 مهلت دار
10:13 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:03 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات شاغون
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات متکان بخش خفر شهرستان
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
احیا و مرمت قنات ابدوزویه روستای
فارس 1397/8/26 مهلت دار
12:49 ب.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:01 ب.ظ
احیا و مرمت قنات خداویسی رودشیر بخش مرکزی
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنوات
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
احیا و مرمت قنات منطقه
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
پروژه احیاء و مرمت قنات نازک
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
13:01 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
احیاء مرمت و لایروبی قنات
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
احیاء مرمت و لایروبی قنات به حجم 90 متر
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
08:43 ق.ظ
اصلاح بهسازی و لایروبی قنات روستاهای
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:27 ب.ظ
عملیات لایروبی و مرمت قنات
قزوين 1397/8/22 مهلت دار
09:25 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
مرمت و بازسازی قنات
سمنان 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:52 ق.ظ
عملیات لایروبی و بهسازی قنات وچشمه های
قزوين 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:45 ب.ظ
احیاء و مرمت قنوات
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
احیا و مرمت قنات ابشور
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
احیا و مرمت قنات
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
احیاء و لایروبی و مرمت قنات کلاته
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
احیا و مرمت قنات روستای
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
احیا و مرمت لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
احیاء و مرمت لایروبی قنات عرب مزاری کالپوش
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
احیا و مرمت و لایروبی قنات
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
احیاو مرمت لایروبی یک رشته قنات شهرستان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
عملیت اصلاح بهسازی و لایروبی قنات روستاهای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته