1397/11/01
15:11 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
15:10 ب.ظ
لایروبی و نوکنی یک رشته قنات
کرمان 1397/11/1 مهلت دار
14:16 ب.ظ
احیای و مرمت قنات
فارس 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
12:21 ب.ظ
لایروبی قنات اب شرب تنگه گزی
خراسان شمالي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
14:47 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:47 ب.ظ
ترمیم و بهسازی قنات اب شرب روستای
کرمان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/24
18:19 ب.ظ
پینه کنی کوه به طول 6 متر در میله چاه قنات
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری 1 رشته قنات در مناطق عشایری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
لایروبی و نای گذاری یک رشته قنات
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:52 ب.ظ
بازسازی 10 رشته قنات
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:43 ب.ظ
ریزش برداری قنواتده جرعه سبتک بیدان
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
ریزش برداری قنوات
کرمان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:07 ب.ظ
ریزش برداری قنوات300 متر
کرمان 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
13:29 ب.ظ
احیا و مرمت قنات پسبند
فارس 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:01 ب.ظ
ریزش برداری قنوات روستاهای
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
20:01 ب.ظ
ریزش برداری قنوات منطقه
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مرمت 4 رشته قنات با
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات و کول گذاری 59 مترمکعب
کرمان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:21 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات
کرمان 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:31 ق.ظ
احیاء و مرمت قنات بند
فارس 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:39 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای حسن
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
لایروبی چاه روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات و کول گذاری
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات به حجم 543/35 متر مکعب
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
مرمت و لایروبی قنات روستای
همدان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:18 ب.ظ
ریزش برداری کوره 8 رشته قنات و کول گذاری
کرمان 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
احیا و مرمت قنوات پور
هرمزگان 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
اجیا و مرمت قنوات
هرمزگان 1397/10/11 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
1397/10/09
09:55 ق.ظ
احیا و مرمت قنات بند نو بخش
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:15 ب.ظ
احیاء و مرمت قنات تنگ نارک شامل
فارس 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
14:44 ب.ظ
لایروبی و مرمت قنات
سمنان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:33 ب.ظ
مرمت و لایروبی 3 رشته قنات در
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
مرمت ولایه روبی دو رشته قنات در
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
مرمت و لایروبی دو رشته قنات در
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
لایروبی و بهسازی قنات
کرمان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:57 ق.ظ
تیهه مصالح و لایروبی و حفاری قنات اب شرب روستای
اصفهان 1397/10/4 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
احداث قنات روستای
آذربايجان غربي 1397/10/4 تاریخ گذشته