1397/10/27
13:39 ب.ظ
خدمات راهبری و نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات ابرسانی شهر
چهارمحال بختياري 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/23
23:15 ب.ظ
انجام خدمات تعمیر تجهیز و نگهداری از تاسیسات اب
چهارمحال بختياري 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:12 ق.ظ
واگذاری خدمات راهبری و نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات ابرسانی
چهارمحال بختياري 1397/10/6 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیر تجهیزات و
چهارمحال بختياري 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:49 ب.ظ
بهره برداری ابفای شهر
مازندران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/25
1397/09/18
12:35 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات و شبکه های اب روستاهای
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات تاسیسات سد
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات تاسیسات سد
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات تاسیسات سد
گلستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:08 ب.ظ
اصلاح و بازسازی تاسیسات فرسوده
زنجان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:48 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شبکه ها
سمنان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:03 ب.ظ
1397/09/08
13:18 ب.ظ
تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی روستا
قزوين 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:11 ب.ظ
1397/08/21
14:48 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
نگهداری تاسیسات فاضلاب سطح
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
14:15 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی
کرمانشاه 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
11:32 ق.ظ
1397/08/13
13:00 ب.ظ
12:59 ب.ظ
1397/08/12
14:14 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه سنجش اب و هواشناسی
چهارمحال بختياري 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:19 ق.ظ
1397/08/09
14:34 ب.ظ
12:40 ب.ظ
اصلاح بازسازی تاسیسات فرسوده
زنجان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:52 ق.ظ
1397/06/26
13:44 ب.ظ
نگهداری تصفیه خانه چرم
تهران 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/25
21:57 ب.ظ
نگهداری و راهبری تاسیسات فاضلاب
تهران 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/16
09:27 ق.ظ
09:26 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری شبکه جمع اوری
مازندران 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/14
13:36 ب.ظ
10:42 ق.ظ
بهره برداری نگهداری تصفیه خانه
تهران 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/13
14:38 ب.ظ
پروژه نگهداری و بهره برداری
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/05/16
17:00 ب.ظ
1397/05/03
12:54 ب.ظ
واگذاری تعمیرات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و
چهارمحال بختياري 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
11:00 ق.ظ
نگهداری شبکه اب شرب
خراسان شمالي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/31
14:31 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
سمنان 1397/4/31 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات عملیات
سمنان 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/30
09:20 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات عملیات کنترل
سمنان 1397/4/30 تاریخ گذشته