1398/05/30
12:22 ب.ظ
1398/05/28
19:38 ب.ظ
عملیات خاکی با حجم 1200 متر مکعب خشکه چین با حجم 599 متر مکعب و
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
تکمیل بندهای سنگی ملاتی و احداث بندهای جدید در حوزه
چهارمحال بختياري 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
احداث سد زیرمینی عملیات بتنی به حجم 100 متر مربع
خراسان رضوي 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
12:21 ب.ظ
ابخیزداری مشارکتی در حوصه
خراسان جنوبي 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:20 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر در حوزه سد
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری
بوشهر 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سنک و ملاتدر حوزه حسنک به حجم 1000 متر معکب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
اجرای ابخیزداری سنگ و ملات سرریز حوزه قلعه شیر 1100 مترمکعب
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:20 ق.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه TI
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه t- int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
عملیات مکانیک حوزه تجک زیر حوزه g6-2int شهرستان
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیو مکانیک ابخیزداری
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه - زیرحوزه t5-2
هرمزگان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:47 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری دیوار حفاظتی حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و ابخوانداری حوزه
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه رهبران شهرستان رودان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:42 ب.ظ
ابیاری مراقبت و حفاظت از عرصه های بذرکاری
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه نصب تعمیر سرویس کاری تلمبه بادی سطح استان
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
تهیه و خرید ابشخور فلزی دام
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر همراه با بذر کاری و حفاظت و قرق از
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
احداث هلالی ابگیر و بذرکاری و حفاظت قرق از عرصه مرتع
هرمزگان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:31 ب.ظ
عملیات بیو مکانیک ابخیزداری حوزه گوده
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
عملیات مکانیک ابخیزداری حوزه هماگ
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
عملیات مکانیکی ابخیزداری و ابخاونداری
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
عملیات مکانیکی ابخیزداری و ابخوانداری حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
عملیتت ابخیزداری و ابخوانداری حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
عملیات ابخیزداری بیومکانیک حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:30 ب.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
اجرای ابخیزداری پخش سیلاب
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
عملیات مکانیکی حوزه سرکهنان
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
عملیات بیومکانیکی حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
عملیات بیومکانیک حوزه کلم
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
عملیات  ابخیزداری پخش سیلاب
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
عملیات ابخیزداری پخش سیلاب
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
عملیات مکانیکی حوزه تیغ سیاه زیرحوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
عملیات مکانیکی
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
عملیات مکانیک حوزه
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:26 ب.ظ
انجام پروژه سنگی ملاتی دهگاه شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:14 ب.ظ
پروژه گابیون بندی حوزه نامانلو رشوانلو به حجم 1200 متر معکب
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
تجدید مناقصه اجرای پروژه گابیون بندی خشکه چین و چپری حوزه زو
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته