1397/10/24
23:00 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب
کرمانشاه 1397/10/24 مهلت دار
22:58 ب.ظ
22:57 ب.ظ
22:57 ب.ظ
11:35 ق.ظ
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:09 ب.ظ
احداث بند سنگی گایبونی حوزه
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:49 ب.ظ
احداث بند انحرافی
مازندران 1397/10/22 مهلت دار
1397/10/19
19:19 ب.ظ
عملیات اجرایی ابخیزداری 1000 متر مکعب سنگی و
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/15
18:49 ب.ظ
عملیات ابخیزداری اجرای بند خاکی به حجم
خراسان رضوي 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تکمیل و اجرای عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:05 ب.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:24 ب.ظ
مرمت و بازسازی اب بندان
مازندران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
10:08 ق.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/10/9 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:19 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیلی اب بند روستای
آذربايجان غربي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
09:24 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیلی اب بندروستای
آذربايجان غربي 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
13:46 ب.ظ
عملیات تکمیلی مرمت و بازسازی
مازندران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:36 ب.ظ
مرمت بند خاکی تلگرد
يزد 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
عملیات سنگ و ملاتی حوزه دو قلعه براشک
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
عملیات سنگ و ملات حوزه
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی حوزه
خراسان رضوي 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:09 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه سد
لرستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه سد
لرستان 1397/9/28 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
احداث بند گابیونی در حوزه
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
مرمت بند خاکی تلگرد ابرکوه
يزد 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:35 ب.ظ
مرمت بند خاکی تلگرد
يزد 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
1397/09/26
15:54 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری سنگ و ملاتی 820 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
14:22 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی در
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
عملیات سنگس ملاتی
کرمان 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
اصلاح و مرمت بند خاکی روستای
مركزي 1397/9/25 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
مرمت بهسازی و لایروبی اببندان روستای
مازندران 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:29 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی طرح کنترل سیلاب
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:45 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی طرح کنترل سیلاب
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
15:30 ب.ظ
اجرای سر ریز بند خاکی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:18 ب.ظ
عملیات ابخیزداری در حوزه  حجم 340 مترمکعب در
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
اجرای عملیات سنگی حوزه
خراسان رضوي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:52 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
احداث سازه زهکش سطحی حوزه ابخیز
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:14 ب.ظ
تکمیل پروژه بند انحرافی روستای
مازندران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:24 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه ابخیز
مركزي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
طرح ابخیزداری پروژه با حجم 5294 متر معکب
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
1397/09/08
13:37 ب.ظ
تکمیل عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/9/8 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
عملیات بند خاکی شهرستان ارادان احداث
سمنان 1397/9/8 تاریخ گذشته