1397/08/24
12:39 ب.ظ
گابیون بندی و لایروبی مسیل فرعی رودخانه
مركزي 1397/8/24 مهلت دار
07:38 ق.ظ
اجرای قسمتی از سیل بند و لاگون جمع اوری
البرز 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
20:37 ب.ظ
تجهیز ونوسازی اراضی سنتی تسطیح نسبی زمین های
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
ترمیم و بازسازی سد سنگی و ملاتی
هرمزگان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
احداث بند خاکی + بذرپاشی --
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
11:47 ق.ظ
احداث بند خاکی + بذرپاشی --
بوشهر 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
09:08 ق.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب عملیت سنگی به حجم 400 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:03 ب.ظ
کنترل سیل کاسه رود شهرستان
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:53 ب.ظ
اجرای و اصلاح سیل بند در روستا
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
اجرا و اصلاح سیل بند در روستاهای
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:03 ق.ظ
10:02 ق.ظ
احداث بند خاکی روستای
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
12:11 ب.ظ
اجرا و اصلاح سیل بند در روستاه های دهستان
اصفهان 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
1397/08/15
13:42 ب.ظ
13:11 ب.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب حوزه شهری
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
کنترل سیل کاسه رود
يزد 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:54 ب.ظ
کنترل سیل فودیج شهرستان
يزد 1397/8/14 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
کنترل سیل
يزد 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری حوزه عمانی
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
عملیات ابخیزداری حوزه
هرمزگان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:45 ب.ظ
احداث یک باب استخر ذخیره اب به ظرفیت 1200 متر مکعب
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
کنترل سیل فودیج شهرستان
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
کنترل سیل
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
احداث دیوار ساحلی و تثبت بستر روستای
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
احداث یک باب استخر ذخیره اب به ظرفیت 1200 مترمعکب
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
احداث بند خاکی روستای
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:41 ق.ظ
عملیات سنگی ملاتی
خراسان رضوي 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
احداث بند سنگ وملاتی به حجم 650 متر مکعب در حوضه زیارت و ازگندی
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
احداث بند سنگی ملاتی 265 مترمکعب حوزه
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
عملیات سنگ ملاتی به حجم 600 متر مکعب در حوضه
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
احداث بند سنگی ملاتی 1240 مترمکعب -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 400 متر مکعب در سطح
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
احداث بند سنگی ملاتی 600 مترمکعب -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 400 متر معکب
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 450 متر مکعب در سطح
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
احداث بند سنگی ملاتی 230 مترمکعب -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 300 متر مکعب در سطح
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
احداث بند سنگی ملاتی 330 مترمکعب -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:53 ق.ظ
سنگ ملاتی
خراسان رضوي 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:50 ب.ظ
پروژه احداث بندهای گابیونی حوزه بارابند
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
ابخیزداری و احداث بند سنگ و ملات
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
پروژه ابخیزداری احداث بند سنگ و ملات حوزه ابخیز
زنجان 1397/8/7 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
1397/08/07
13:27 ب.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب حوزه شهری
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گابیون بندی بخش مورموری
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
اجرای پروژه عملیات خشکه چین حوزه سد دوبرج
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
مرمت سنگی ملاتی پارسل 3 حوزه
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای پروژه گابیون بندی حوزه سد
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای پروژه گابیون بندی حوزه
ايلام 1397/8/7 تاریخ گذشته