1398/10/29
11:32 ق.ظ
اجرای سازه گابیونی250 متر معکب
خراسان جنوبي 1398/10/29 مهلت دار
11:17 ق.ظ
لایروبی و مرمت و بهسازی و بازو سازی
گيلان 1398/10/29 مهلت دار
08:46 ق.ظ
مرمت و نگهداری پروژه های کنترل سیلاب
فارس 1398/10/29 مهلت دار
08:35 ق.ظ
احداث هلالی ابگیر با بذرکاری در مرتع تل سنگی
بوشهر 1398/10/29 مهلت دار
08:05 ق.ظ
سیل بند و کانال هدایت اب روستا
اصفهان 1398/10/29 مهلت دار
1398/10/28
19:42 ب.ظ
لایروبی اببندان لیشک در سطح 3.62 هکتار
گيلان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/10/26
18:33 ب.ظ
بندخاکی و سرریز سنگ و ملاتی
خراسان جنوبي 1398/10/26 مهلت دار
14:25 ب.ظ
بهسازی و بازسازی اب بندان های
گيلان 1398/10/26 مهلت دار
1398/10/25
19:44 ب.ظ
فاز دوم ترمیم سیل بند
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/25 مهلت دار
18:27 ب.ظ
احداث سازه سنگی ملاتی kgb  حوزه
گلستان 1398/10/25 مهلت دار
14:48 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل
هرمزگان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
اجرای پروژه  مرمت و بهسازی اببندان
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
تعمیق و بازسازی ابندان روستای
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تعمیق و بازسازی اب بندان روستا
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
اجرا بهسازی و مرمت اب بندان روستا کلاچاه 2 شهر
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
بهسازی و بازسازی اببندان های روستای کلاج
گيلان 1398/10/25 مهلت دار
11:48 ق.ظ
تعمیر و بازسازی اببندان
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
تعمیق و بازسازی اببندان روستا
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
تعمیق و بازسازی اببندان روستای
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
تعمیق و بازسازی اب بندان روستا
گيلان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
22:00 ب.ظ
لایروبی و مرمت و بهسازی و بازوسازی اببندان
گيلان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
لایروبی اب بندان لیشک بخش مرکزی و لرده بخش
گيلان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
اجرای طرح مرمت و بهسازی
گيلان 1398/10/24 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
پروژه مرمت واببندان روستاهای
گيلان 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:03 ب.ظ
سر ریز سنگ و ملات و بتن ریزی جمعا به
خراسان رضوي 1398/10/23 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
اجرای سیلبند شمالی
ايلام 1398/10/23 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
بهسازی و بازسازی اببندان های روستای کلاشم
گيلان 1398/10/23 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
ابخیزداری پیشگیری و مهار سیل در
هرمزگان 1398/10/23 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
پروژه ابخیزداری و کنترل سیل در حوزه های داخلی شهر
خراسان جنوبي 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
00:21 ق.ظ
عملیات سرریز سنگ ملات و بتن ریزی حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/21
13:14 ب.ظ
عملیات سرریز سنگ و ملات و بتن ریزی 313 مترمکعب حوزه ابخی
خراسان رضوي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
12:24 ب.ظ
فاز دوم ترمیم دیوار سیل بند
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/18
21:13 ب.ظ
طرح ابخیزداری و ابخوانداری فاقد
خراسان رضوي 1398/10/18 تاریخ گذشته
1398/10/17
22:00 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل روستا سرارو شهر
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
22:00 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل حوزه بیکا و شه نظری شهر
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:57 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل حوزه
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:57 ب.ظ
عملیات ابخیزداری و کنترل سیل در
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:56 ب.ظ
عملیات ابخیزداری پیشگیری و مهار سیل در حوزه
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
21:35 ب.ظ
فاز دوم عملیات ابخیزداری مکانیکی حوزه سرخون شهر
هرمزگان 1398/10/17 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
اجرای دریچه های بتنی تنظیم اب ابخوان شهر
اصفهان 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
20:31 ب.ظ
اجرای طرح های ابخیزداری عملیات
خراسان رضوي 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی حوزه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی حوضه ایدنک شهرستان لنده
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی حوضه خیراباد گچساران
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
عملیات سنگ و سیمانی حوزه م
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
عملیات سنگی ملاتی حوضه
کهگیلویه و بویراحمد 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
21:32 ب.ظ
مرمت و بهسازی  اب بندان روستای
گيلان 1398/10/15 تاریخ گذشته