1397/10/15
11:43 ق.ظ
ابیاری 280 هکتار  از اراضی مرکز تحقیقات استان
اردبيل 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:57 ب.ظ
ترمیم و بازسازی پروژه ابیاری فشار کایدان حجم 500 هکتار
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:49 ب.ظ
ترمیم و بازسازی پروژه ابیاری تحت فشار
خوزستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
12:39 ب.ظ
ابرسانی به باغات
اصفهان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:52 ب.ظ
08:49 ق.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
12:27 ب.ظ
ابیاری 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
ابیاری برای 280 هکتار غلات و کلزا
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:13 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری فشار فضای سبز سازمان
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:01 ق.ظ
ابیاری تحت فشار فضای سبز سازمان مدیریت
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:48 ق.ظ
ابیاری و مراقبت از نهالکاری های سنواتی
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
1397/08/23
09:10 ق.ظ
طراحی و نقشه برداری سیستم ابیاری تحت فشار
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/18
18:52 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/05/29
14:11 ب.ظ
ترمیم سیستم ابیاری قطره ای تحت فشار
کرمان 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/14
15:16 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت فشار
کرمان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:34 ب.ظ
اجرای سیستم ابیاری تحت
کرمان 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:41 ق.ظ
واگذاری ابیاری بارانی  تحت  فشار محوطه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/07
09:29 ق.ظ
اجرای سیستم  بابلر برای مناطق
يزد 1397/4/6 تاریخ گذشته