1398/02/03
11:09 ق.ظ
کانال آبیاری باغات ارسنجان
فارس 1398/2/3 مهلت دار
10:12 ق.ظ
احداث کانال بتنی قنوات روستاهای
خراسان رضوي 1398/2/3 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
1398/01/31
13:44 ب.ظ
اجرای کانال بتنی  مدیریت
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:55 ب.ظ
اجرای کانال ذوزنقه 1700 متر و لوله گذاری چاه
خراسان رضوي 1398/1/29 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
اجرای کانال و لوله گذاری
خراسان رضوي 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:17 ب.ظ
ادامه پروژه کانال کشاورزی
چهارمحال بختياري 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
احداث کانال بتنی قنات
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
پروژه لوله گذاری -
خراسان رضوي 1398/1/27 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری
بوشهر 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
احداث و بهسازی کانال ابیاری روستای
اردبيل 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
احداث و بهسازی کانال ابیاری روستای
اردبيل 1398/1/27 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
احداث و بهسازی کانال ابیاری روستای
اردبيل 1398/1/27 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
طرح ایمن سازی و ایجاد دیوار بتنی در کانال
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:22 ق.ظ
11:18 ق.ظ
احداث کانال ابرسانی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
13:33 ب.ظ
عملیات احداث بخشی از کانال انتقال اب کشاورزی
فارس 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
13:57 ب.ظ
13:38 ب.ظ
احداث کانال روستای توره ای 200 متر و لوله کشی
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:59 ب.ظ
احداث و مرمت خط انتقال اب روستای
کرمان 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:27 ب.ظ
احداث کانال سنگ و ملاتی روستای
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
احداث حوضچه ابگیری و انتقال اب روستای
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
انتقال اب زراعی با لوله 110 میلی متر 6 بار روستای
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
احداث کانال آبرسانی
فارس 1398/1/22 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب روستای
زنجان 1398/1/22 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
انتقال اب کشاورزی با لوله پلی اتیلن
البرز 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:21 ب.ظ
احداث و بازسازی و ترمیم کانالهای
هرمزگان 1398/1/21 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
انتقال اب کشاورزی با لوله پلی اتیلن روستای
البرز 1398/1/21 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
انتقال اب کشاورزی با لوله پلی اتیلن روستای
البرز 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
10:01 ق.ظ
احداث کانال بتنی روستای
زنجان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
13:54 ب.ظ
احداث کانال بتنی روستای
زنجان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:32 ب.ظ
بهسازی و احیا نهر زراعی
گيلان 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
کانال ابیاری باغات
فارس 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/05
17:56 ب.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی بتنی
گيلان 1398/1/5 تاریخ گذشته
17:38 ب.ظ
احداث کانال و اجرای لوله گذاری
خراسان رضوي 1398/1/5 تاریخ گذشته
1397/12/28
16:24 ب.ظ
احداث کانال بتنی
گيلان 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستا
زنجان 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:37 ب.ظ
احداث کانال بتنی ابیاری عمومی روستای
زنجان 1397/12/28 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
لایروبی و مرمت کانالهای
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
لایروبی و مرمت کانال های
کرمانشاه 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:50 ب.ظ
مرمت و بازسازی بخش تخریب شده کانال بتنی
گيلان 1397/12/27 تاریخ گذشته
21:35 ب.ظ
تکمیل بند انحرافی روستای
گيلان 1397/12/27 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
عملیات اجرائی احداث کانال بتنی
زنجان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
19:39 ب.ظ
احداث کانال ابیاری بتونی و لوله گذاری
خراسان رضوي 1397/12/26 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
احداث کانال ابیاری بتونی و لوله گذاری
خراسان رضوي 1397/12/26 تاریخ گذشته