1397/11/01
20:28 ب.ظ
کانال پیش ساخته 605 متر مکعب
خراسان رضوي 1397/11/1 مهلت دار
20:10 ب.ظ
تکمیل بند کانال
اردبيل 1397/11/1 مهلت دار
20:03 ب.ظ
تکمیل کانال زکی
اردبيل 1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
1397/10/29
14:47 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:33 ب.ظ
پروژه  پوشش بتنی کانال پایین
مازندران 1397/10/27 تاریخ گذشته
06:48 ق.ظ
احداث 107 متر کانال سنگ وسیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 110 متر کانال بتن
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 115 متر کانال سنگ و سیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 105متر کانال سنگ و سیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:47 ق.ظ
احداث 150 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:45 ق.ظ
احداث 115 متر کانال سنگ وسیمان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 105متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:44 ق.ظ
احداث 119 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
06:43 ق.ظ
احداث 110 متر کانال سنگ و سیمان محل
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
21:24 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال اب روستای
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
21:12 ب.ظ
لاینینگ کانال انتقال اب روستای دوک و کانال
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
پوشش بتن کانال روستای
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
پوشش بتنی روستای پایین
مازندران 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:44 ب.ظ
بازسازی و لایروبی کانالهای ابیاری -
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
لاینینگ کانال انتقال اب روستای
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:20 ب.ظ
12:37 ب.ظ
تکمیل کانال ابرسانی روستای
همدان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:35 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری
کرمان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:49 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
همدان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:35 ب.ظ
اجرای کانال بتنی انتقال اب
خراسان شمالي 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:12 ب.ظ
احداث و ریزش برداری کانال سنگی بتنی روستای
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
کانال بتنی ایستاده شورکاء
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
کانال بتنی لاینینگ
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
احداث کانال بتنی 30*30 به طول 150 متر روستای
قزوين 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
احداث کاناال بتنی 40*40 روستای
قزوين 1397/10/16 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
عملیات احداث کانال بتنی 50*40
قزوين 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:27 ب.ظ
کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
کانال بتنی
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
کانال بتنی ایستاده روستای
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:21 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری
کرمان 1397/10/13 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری
کرمان 1397/10/13 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
ترمیم و بازسازی کانالهای ابیاری عمومی بتنی
خوزستان 1397/10/13 تاریخ گذشته
06:35 ق.ظ
اجرای کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/12 تاریخ گذشته
06:35 ق.ظ
اجرای کانال بتنی مستطیلس روستای
مازندران 1397/10/12 تاریخ گذشته
06:35 ق.ظ
اجرای کانال بتنی روستای
مازندران 1397/10/12 تاریخ گذشته
06:35 ق.ظ
اجرای کانال بتنی لاینینگ روستای
مازندران 1397/10/12 تاریخ گذشته
06:34 ق.ظ
احداث کانال روستای
لرستان 1397/10/12 تاریخ گذشته