1398/09/17
18:45 ب.ظ
احداث کانال انتقال
مازندران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
10:49 ق.ظ
احداث کانال ابیاری و دیوار حفاظتی لایروبی قنات
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:20 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
18:38 ب.ظ
احداث کانال ابیاری عمومی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
18:58 ب.ظ
احداث و بهسازی کانال
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
15:18 ب.ظ
بازسازی کانال اصلی ابرسان سد انحرافی
ايلام 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:07 ق.ظ
کانال در روستای دوگونچی
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/02
19:39 ب.ظ
عملیات سردهنه سازی انهار منشعب
مركزي 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:24 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:23 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:21 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:20 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:20 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر ه
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
اجرای لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهر
سيستان و بلوچستان 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
18:32 ب.ظ
لوله گذاری روستای
همدان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:37 ب.ظ
عملیات لایروبی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:33 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:32 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
عملیات لایروبی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
عملیات لایروبی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهارسنتی اراضی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اجرا عملیات لایروبی انهارستی
سيستان و بلوچستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/16
19:16 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی
سيستان و بلوچستان 1398/8/16 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
اجرای عملیات لایروبی انهار سنتی اراضی کشاورزی سنتی شهرستان
سيستان و بلوچستان 1398/8/16 تاریخ گذشته