1397/08/28
14:50 ب.ظ
14:48 ب.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری شهرستان
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
احداث کانال بتونی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتونی
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتونی انتقال اب کرک
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:22 ب.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
10:37 ق.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
فارس 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:36 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی
فارس 1397/8/27 مهلت دار
14:23 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی روستای
خراسان شمالي 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
10:25 ق.ظ
لایروبی و کانال ناحیه
گلستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
احداث و بهسازی کانال های ابیاری عمومی در شهرستان
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
احداث و بهسازی کاناهای ابیاری عمومی -
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری روستای
مازندران 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
احداث بهسازی کانال ابیاری عمومی
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:23 ب.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:23 ب.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:22 ب.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای کانی کیسل
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:22 ب.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای گرده سور
آذربايجان غربي 1397/8/24 مهلت دار
13:01 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
احداث کانال انتقال اب باغستان
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
12:44 ب.ظ
احداث کانال لاینیتیگ و سنگی ملائی
مازندران 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
عملیات اجرایی کانال ابیاری عمومی روستای
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
کانال ابیاری روستای
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
12:41 ب.ظ
احداث کانال ابرسانی به طول 500 متر
خراسان شمالي 1397/8/23 مهلت دار
12:41 ب.ظ
اجرای کانال بتنی روستای درکش بطول 850 متر
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
370 متر عملیات سنگ و سیمان جهت احداث کانال ابیاری
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:46 ب.ظ
اجرای کانال پیش ساخته واقع در شهرستان
مركزي 1397/8/22 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
لایروبی انهار به طول 7 کیلومتر
مازندران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:54 ب.ظ
احداث وبهسازی کانال روستایی
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
احداث کانال بتنی  260 متر
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
طرح احداث کانال بتنی زراعی
مازندران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:31 ب.ظ
پروژه لاینینگ کانال اب زراعی روستاهای
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
احداث کانال هدایت سیلاب شهرک صنعتی
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
پوشش جدول بتنی کانال روستای
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:33 ب.ظ
احداث کانال مستطیلی روستای
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
احداث کانال بتنی لایتنینگ به طول 800 متر
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
کانال اب روستاه های مروارید
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:44 ب.ظ
عملیات بهسازی قنوات و ابرو کنار جاده و راه اختصاصی
کردستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:10 ق.ظ
احداث و بهسازی کانالهای ابیاری روستای
فارس 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
اجرای کانال بتنی روستای درکش بطول 850 متر
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:22 ب.ظ
احداث کانال ابیاری
فارس 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
احداث کانال بتنی انتقال اب روستا بویاخلی
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجرای کانال بتنی روستای درکش بطول 850متر
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته