1398/09/14
12:28 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/9/14 مهلت دار
1398/09/12
14:45 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی شهرک
تکمیل سالن ورزشی شهرک... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/12 مهلت دار
1398/09/11
15:32 ب.ظ
تعمیرات و بازسازی سالن
تعمیرات و بازسازی سالن... ابنیه و ساختمان
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/10
19:46 ب.ظ
اجرای پوشش سالن ورزشی دیرین
اردبيل 1398/9/10 مهلت دار
19:40 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی م
تکمیل سالن ورزشی م... ابنیه و ساختمان
اصفهان 1398/9/10 مهلت دار
19:37 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:36 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی مشهد کاوه
اصفهان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:41 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی برادران
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
تکمیل سالن ورزشی سنجد
تکمیل سالن ورزشی سنجد... ابنیه و ساختمان
خراسان شمالي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:40 ب.ظ
تعمیرات اساسی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی خلیج فارس بندر
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:25 ب.ظ
بازسازی سالن ورزشی زیرزمین ساختمان خدمات رمپ
تهران 1398/8/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی مجموعه جانبازان و معلولین
زنجان 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/21
12:13 ب.ظ
اجرای پوشش سالن ورزشی
اجرای پوشش سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
خدمات اجرای دیواره سنگنورودی بیجار
گيلان 1398/8/21 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خدمات اجرای دیواره سنگنوردی
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/14
19:44 ب.ظ
اجرای پوشش سالن ورزشی دیرین
اردبيل 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/13
12:43 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/09
13:03 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی شهر
تعمیرات اماکن ورزشی شهر... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/01
12:17 ب.ظ
اجرای سالن ورزشی بانوان
اجرای سالن ورزشی بانوان... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی شهرستان
لرستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی
تعمیرات اماکن ورزشی... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی --
تعمیرات اماکن ورزشی --... ابنیه و ساختمان
لرستان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/24
19:58 ب.ظ
تعمیرات سالن آزادی
تعمیرات سالن آزادی... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
19:08 ب.ظ
اجرای تعمیرات سالن 1200 نفره
کردستان 1398/7/23 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
تعمیر کفپوش سالن ورزشی و خط کشی
فارس 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:39 ب.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی شهر
تعمیرات اماکن ورزشی شهر... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/7/18 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
تعمیران سالن 1200 نفره
تعمیران سالن 1200 نفره... ابنیه و ساختمان
کردستان 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/13
11:16 ق.ظ
تجهیز کفپوش و اینه سالن بدنسازی مجموعه ورزشی
بوشهر 1398/7/13 تاریخ گذشته
1398/07/07
12:21 ب.ظ
تعمیرات اساسی سالن بدنسازی مجموعه ورزشی
بوشهر 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/06/31
19:30 ب.ظ
ایمن سازی سالن ورزشی
ایمن سازی سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
فارس 1398/6/31 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تعمیرات سالن حجاب مشکین
تعمیرات سالن حجاب مشکین... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/16
13:31 ب.ظ
تکمیل سالن سنگ نوردی شیروان
خراسان شمالي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/10
19:29 ب.ظ
تعمیرات سالن حجاب مشکین
تعمیرات سالن حجاب مشکین... ابنیه و ساختمان
اردبيل 1398/6/10 تاریخ گذشته
1398/06/05
12:49 ب.ظ
تکمیل سالن سنگ نوردی شیروان
خراسان شمالي 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/27
18:28 ب.ظ
بازسازی سالن سلیمان اباد
مازندران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:52 ق.ظ
تعمیرات سالن جامخانه
تعمیرات سالن جامخانه... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
تعمیرات سالن باستانی نکا
مازندران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:23 ب.ظ
اجرای سالن ورزشی بانوان
اجرای سالن ورزشی بانوان... ابنیه و ساختمان
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:10 ب.ظ
ساخت سالن ورزشی کوچک در ضلع شمالی
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/10
09:56 ق.ظ
تعمیرات اماکن ورزشی استان
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:57 ب.ظ
ساخت سالن ورزشی
ساخت سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
قم 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:16 ب.ظ
تعمیر و بهسازی خانه بسکتبال
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تکمیل سالن ورزشی
تکمیل سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تعمیرات سالن ورزشی
تعمیرات سالن ورزشی... ابنیه و ساختمان
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:42 ب.ظ
تکمیل توسعه سالن چند منظوره روستای
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
تعمیرات سالنهای ورزشی
تعمیرات سالنهای ورزشی... ابنیه و ساختمان
گلستان 1398/4/27 تاریخ گذشته