1398/10/28
11:31 ق.ظ
ساخت و نصب دو عدد بیکن جدید تعمیرات اساسی
خوزستان 1398/10/28 تاریخ گذشته
1398/08/08
11:38 ق.ظ
شمع کوبی و نصب اسکله شناور بندر
مازندران 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/06/31
17:18 ب.ظ
1398/06/30
1398/06/27
15:12 ب.ظ
خرید و ساخت و حمل و نصب 4 فروند  پانتون فلزی شناور و
خوزستان 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/26
15:29 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور
خوزستان 1398/6/26 تاریخ گذشته
1398/06/09
19:46 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و احداث اسگله
خوزستان 1398/6/9 تاریخ گذشته
1398/06/06
15:11 ب.ظ