1397/08/28
13:37 ب.ظ
تکمیل پروژه افزایش تولید محصولات --
تکمیل پروژه افزایش تولید محصولات --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/23
09:58 ق.ظ
عملیات بذرکاری در حوزه
عملیات بذرکاری در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:25 ق.ظ
انجام پروژه طرح افزایش تولید محصولات زراعی
انجام پروژه طرح افزایش تولید محصولات زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
احداث سردهنه زراعی روستای
احداث سردهنه زراعی روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
ردیابی آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما -
ردیابی آفت قرنطینه ای سرخرطومی حنایی خرما -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:43 ب.ظ
پروژه ملک ابادو شیر اباد ابیاری و مراقبت اصلاح
کرمان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
طرح افزایش و بهبود محصولات زراعی
طرح افزایش و بهبود محصولات زراعی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
طرح حفظ نباتات --
طرح حفظ نباتات --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:59 ق.ظ
عملیات راستی سنجی
عملیات راستی سنجی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
احداث باغ الگویی گیاهان دارویی 2 هکتار در روستای
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
19:05 ب.ظ
خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت
خرید خدمات کارشناسی شبکه مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تولید نهال گلدانی و جمع اوری بذر احداث خزانه ریشه لخت
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید بذر وکاشت و ابیاری و مراقبت
خرید بذر وکاشت و ابیاری و مراقبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
14:49 ب.ظ
انجام عملیات بوجاری شامل دستگاه بوجاری عملیات سم زنی کیسه گیری
گيلان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
پروژه زرند کشت و توسعه گیاهان دارویی احداث تشتک با بذرکاری
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
14:13 ب.ظ
پروژه راور احداث تشطک توام با بذرکاری گیاهان دارویی
کرمان 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:44 ب.ظ
انجام عملیات کاشت داشت و برداشت سه محصول کلزا حبوبات
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
عملیات کاشت داشت برداشت 2 هکتار گیاه دارویی
عملیات کاشت داشت برداشت 2 هکتار گیاه دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
حوزه مرج پا قلعه شهر
حوزه مرج پا قلعه شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/12 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
عملیات راستی سنجی
عملیات راستی سنجی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/13 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
عملیات شن ریزی 1300 مترمعبی -
عملیات شن ریزی 1300 مترمعبی -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 متر معکب
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 متر معکب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
احداث هوتک ها عملیات خاکی به حجم 20000 متر مکعب وعملیات سنگ و سیمان
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
احداث یک مورد پشته خاکی 8000 مترمکعب و عمیلیات سنگ و سیمان -
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
کاشت داشت برداشت 3 محصول کلزا حبوبات و بادمجان 3 هکتار -
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
کاشت داشت برداشت 2 هکتار گیاه دارویی
کاشت داشت برداشت 2 هکتار گیاه دارویی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
مزرعه الگویی افزایش تولیدات سبزی و صیفی 1 هکتار
هرمزگان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
اجرای عملیات بذرکاری حوزه جنوب 55 هکتار
اجرای عملیات بذرکاری حوزه جنوب 55 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
اجرای عملیات بذرکاری حوزه جنوب شهرستان
اجرای عملیات بذرکاری حوزه جنوب شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:51 ق.ظ
سمپاش شارژی 20 لیتری
سمپاش شارژی 20 لیتری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
08:42 ق.ظ
تهیه زمین حفر چاله تهیه پاپوش تامین بستر کاشت همراه با کود
هرمزگان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:46 ب.ظ
پروژه کاشت گیاهان دارویی طرح
پروژه کاشت گیاهان دارویی طرح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای عملیات زراعی و بهسازی ح خاک و مزارع
اجرای عملیات زراعی و بهسازی ح خاک و مزارع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
پروژه توسعه الگویی باغات زیتون
پروژه توسعه الگویی باغات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تولید نهال ریشه ای گونه های بومی و سازگار به تعداد 75000 اصله
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:27 ب.ظ
تغذیه و هرس باغات میوه
تغذیه و هرس باغات میوه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:08 ب.ظ
عملیات بوجاری شالی به میزان 270 تن با کلیه امکانات
مازندران 1397/8/3 تاریخ گذشته
20:52 ب.ظ
تولید نهال ریشه ای در نهالستان
تولید نهال ریشه ای در نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
08:31 ق.ظ
تغذیه و هرس باغات میوه
تغذیه و هرس باغات میوه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
16:37 ب.ظ
تغدیه و هرس باغات میوه
تغدیه و هرس باغات میوه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
برداشت بذر مرتعی النگاتم
برداشت بذر مرتعی النگاتم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
اجرایی 2 هکتار مزارع الگویی بادمجان
اجرایی 2 هکتار مزارع الگویی بادمجان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
امارگیری سامانه پهنه بندی و هزینه تولید محصولات کشاورزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:37 ب.ظ
عملیات روانسازی و کیسه گیری و ...
عملیات روانسازی و کیسه گیری و ...... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
نظارت کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه ای شهرستان
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:50 ق.ظ
نظارت و کنترل افات عمومی و همگانی و قرنطینه ای
هرمزگان 1397/7/28 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
انجام عملیات کاشت داشت و برداشت سه محصول کلزا بادمجان
هرمزگان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:18 ب.ظ
نظارت و کنترل افات عمومی همگانی و قرنطیه ای شهرستان
هرمزگان 1397/7/26 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
عملیات کاشت داشت برداشت 3 محصول کلزا بادمجان حبوبات
هرمزگان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:47 ب.ظ
عملیات بذر کاری
عملیات بذر کاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/25 تاریخ گذشته