1397/08/28
09:36 ق.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
اجرای  طرح مواد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:31 ب.ظ
پروژه پایلوت  پرورش ماهی  سرخو 25000 عدد میش ماهی 25000 عدد-
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:28 ق.ظ
مبارزه مکانیکی گیاهان مهاجم آبی - سنبل آبی و..
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:08 ب.ظ
ارائه خدمات شامل: پرداخت اب بها - تحویل و انتقال خاویار و مرمت و بازسازی شبکه ابرسانی
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:36 ب.ظ
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:56 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ابرسانی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:23 ق.ظ
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:21 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:07 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:39 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی  ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:11 ب.ظ
1397/06/21
13:13 ب.ظ
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/6/21 تاریخ گذشته