1397/12/26
14:52 ب.ظ
بازسازی ذخائر  ابزیان 7 ردیف
بازسازی ذخائر ابزیان 7 ردیف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/18
19:59 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
19:53 ب.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/07
09:20 ق.ظ
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز
احیاء ماهی قزل آلای خال قرمز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/04
20:29 ب.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع پرورش
خوزستان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:34 ق.ظ
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع
تحویل و نصب و راه اندازی مرکز نرسری در مجتمع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/11/22 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در
ایجادزیستگاه های تکثیر طبیعی ماهی سفید در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:51 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
مازندران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گلستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
گيلان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
ایجاد زیستگاههای تکثیر طبیعی ماهی سفید در جایگاههای پره استان
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/10/25
11:50 ق.ظ
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه
احیاء ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:34 ب.ظ
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان
ارائه خدمات بازدید از مناطق صیادی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:07 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو
خرید و نصب تجهیزات پروژه پرورش متراکم میگو... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/25
10:13 ق.ظ
حفر کانال خاکی با ماشین الات بیل مکانیکی لودر در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:01 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی زیستگاه ماهیان و تامین مولدین
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:17 ب.ظ
طرح افزایش تولید ابزیان
طرح افزایش تولید ابزیان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:58 ب.ظ
اجرای طرح های افزایش تولید
اجرای طرح های افزایش تولید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:36 ق.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:07 ب.ظ
اجرای  طرح مواد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مواد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:31 ب.ظ
پروژه پایلوت  پرورش ماهی  سرخو 25000 عدد میش ماهی 25000 عدد-
هرمزگان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
10:28 ق.ظ
مبارزه مکانیکی گیاهان مهاجم آبی - سنبل آبی و..
گيلان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/21
15:08 ب.ظ
ارائه خدمات شامل: پرداخت اب بها - تحویل و انتقال خاویار و مرمت و بازسازی شبکه ابرسانی
گيلان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:36 ب.ظ
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی
اجرای طرح اصلاح روشهای تکثیر و پرورش ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/19 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی
اجرای طرح مولد سازی ماهیان دریایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/18
17:56 ب.ظ
تجهیز و نوسازی ابرسانی مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی
مازندران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:23 ق.ظ
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری
طرح توسعه و ساماندهی فعالیتهای آبزی پروری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/29
14:21 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:07 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:39 ب.ظ
مطالعه امکان سنجی  ایجاد شهرک ماهیان زینتی
مطالعه امکان سنجی ایجاد شهرک ماهیان زینتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/03
16:11 ب.ظ
1397/06/21
13:13 ب.ظ
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر
صید ماهیان مولد و پیش مولددریای خزر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/6/21 تاریخ گذشته