1397/11/01
21:14 ب.ظ
طرح مدیریت  پایدار  مراتع  با موضوعیت  پروژه ساماندهی
کردستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
طرح مدیریت پایدار مراتع جهت ساماندهی چرای دام  استان
کردستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:48 ب.ظ
بهبود و اصلاح مراتع بوته کاری و نهال کاری به میزان  پانزده هکتار از
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/30 مهلت دار
22:48 ب.ظ
بهبود و اصلاح  مراتع به میزان 31 هکتار از
بهبود و اصلاح مراتع به میزان 31 هکتار از... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/30 مهلت دار
22:48 ب.ظ
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی منطقه
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/30 مهلت دار
18:35 ب.ظ
پروژه نگهداری و مراقبت از مناطق احیا شده و قرق در سطح 84 هکتار کاشت  گیاهان
تهران 1397/10/30 مهلت دار
13:30 ب.ظ
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی منطقه گلدرسه
عملیات جنگلکاری با نهال جنگلی منطقه گلدرسه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/30 مهلت دار
12:41 ب.ظ
مدیریت هرزآب در محدوده روستای
مدیریت هرزآب در محدوده روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 مهلت دار
09:55 ق.ظ
عملیات ابخیزداری عملیات خاکی  شامل :9000 متر مکعب خاکریزی
خراسان رضوي 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
20:11 ب.ظ
پروژه بذر کاری در سطح 100 هکتار در
پروژه بذر کاری در سطح 100 هکتار در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/29 تاریخ گذشته
20:06 ب.ظ
18:52 ب.ظ
ابیاری مزارع گندم و کلزا در 5 نوبت در سطح 280 هکتار
اردبيل 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
عملیات احداث بند سنگی ملاتی در روستای
عملیات احداث بند سنگی ملاتی در روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
خدمات حفظ و نگهداری درختان مثمر باغ
خدمات حفظ و نگهداری درختان مثمر باغ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:57 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت
تولید 330000 نهال گلدانی و ریشه لخت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:24 ب.ظ
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه
غنی سازی جنگل با بذر در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/26 تاریخ گذشته
20:15 ب.ظ
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری
پروژه احیاء سوخته جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
18:29 ب.ظ
ایجاد اتش بر در عرصه های
ایجاد اتش بر در عرصه های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه
بذر کاری در سطح 100 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/25 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی
تهیه طرح مدیریت بهره برداری پارک جنگلی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/10/25 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت
ابیاری در سطح 280 هکتار در 5 نوبت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:00 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 478 متر مکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
22:58 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 270متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 40 متر مکعب عملیات سنگی
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
22:57 ب.ظ
اجرای عملیات ابخیزداری شامل 100 متر مکعب عملیات سنگی ملاتی
کرمانشاه 1397/10/24 تاریخ گذشته
22:56 ب.ظ
عملیات اجرای نظارت بر پروژه های ابخیزداری و ابخوانداری
کرمان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه
عملیات کمربند حفاظتی به طول 5.9 کیلومتر حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب
اجرای بند خاکی 8000 مترمکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:33 ق.ظ
هرس باغات زیتون به مساحت 12 هکتار وپیوند17 اصله درخت زیتون
خراسان جنوبي 1397/10/24 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر
مراقبت و نگهداری از جنگلکاری مسیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:09 ب.ظ
احداث بند سنگی گایبونی حوزه
احداث بند سنگی گایبونی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:59 ب.ظ
پروژه نگهداری و مراقبت از مناطق احیا شده و قرق در سطح 84هکتار
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
هرس 12 هکتار و 100 اصله پیوند باغات زیتون
هرس 12 هکتار و 100 اصله پیوند باغات زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:45 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی
ایجاد کمربند حفاظتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:54 ق.ظ
تولید نهال گلدانی وریشه لخت در نهالستان اداره
کرمانشاه 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:24 ب.ظ
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه
تهیه طرح ذخیره گاه جنگلی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:19 ب.ظ
عملیات اجرایی ابخیزداری 1000 متر مکعب سنگی و
عملیات اجرایی ابخیزداری 1000 متر مکعب سنگی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
تغذیه محلول پاشی باغات زیتون 153 هکتار
تغذیه محلول پاشی باغات زیتون 153 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
هرس باردهی باغات زیتون 150 هکتار
هرس باردهی باغات زیتون 150 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:34 ب.ظ
نهالکاری در سطح 100 هکتار  با مدیریت رواناب در
نهالکاری در سطح 100 هکتار با مدیریت رواناب در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
پروژه ساماندهی چرای دام
پروژه ساماندهی چرای دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
عملیات کمربند حفاظتی 14 عدد بنچ مارک
عملیات کمربند حفاظتی 14 عدد بنچ مارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
15:25 ب.ظ
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار
ابیاری 9000 چاله 90 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
بهبود و اصلاح مراتع بوته کاری و نهالکاری 15 هکتار
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
بهبود و اصلاح مراتع 31 هکتار -
بهبود و اصلاح مراتع 31 هکتار -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
احداث کمربند حفاظتی چنگلوا
احداث کمربند حفاظتی چنگلوا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/17 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
توسعه و نگهداری جنگلهای دست کاشت
توسعه و نگهداری جنگلهای دست کاشت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
16:43 ب.ظ
توسعه و نگهداری جنگلهای دست کاشت شهرسان های
توسعه و نگهداری جنگلهای دست کاشت شهرسان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/10/16 تاریخ گذشته