1398/09/17
18:32 ب.ظ
احداث ابشخور شهرستان
احداث ابشخور شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/17 مهلت دار
14:00 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری و مراقبت در سطح 100 هکتار
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
13:56 ب.ظ
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار
نهالکاری همراه با ابیاری در سطح 100 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:42 ب.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و ...... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1398/9/16 مهلت دار
18:27 ب.ظ
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر
اجرای عملیات ایجاد تله رسوبگیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
18:26 ب.ظ
اجرای عملیات احداث هلالی ابگیر توام با بذرکاری
کرمان 1398/9/16 مهلت دار
13:37 ب.ظ
اجرای سیستم چرایی و قرق طرحهای خاص بیابان زدایی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
12:19 ب.ظ
اجرای مبارزه با گیاه نیمه انگل اورانتوس در
اجرای مبارزه با گیاه نیمه انگل اورانتوس در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح شهر
اجرای عملیات گیاهپزشکی در سطح شهر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
اجرا مبارزه با گیاه نیمه انگل لورانتوس در
اجرا مبارزه با گیاه نیمه انگل لورانتوس در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:05 ب.ظ
پروژه نهالکاری 100 هکتار بریگان در محدوده پروژه RFLDL
کرمان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
18:34 ب.ظ
توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 هکتار
توسعه جنگل با نهال به مساحت 65 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
پرئژه کمربند حفاظتی از نو پنج مارک
پرئژه کمربند حفاظتی از نو پنج مارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
پروژه اجرای عملیات جنگلکاری با نهال
پروژه اجرای عملیات جنگلکاری با نهال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
چاله کنی و ابیاری 200 هکتاری طرح بیابان زدایی
چاله کنی و ابیاری 200 هکتاری طرح بیابان زدایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
ايلام 1398/9/12 مهلت دار
11:07 ق.ظ
اجرای کمربندی حفاظتی به طول 7 کیلومتر به روش تنسیق گذاری
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:36 ب.ظ
100 هکتار کپه کاری بهره برداری در حوزه
100 هکتار کپه کاری بهره برداری در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:36 ب.ظ
320 هکتار کپه کاری مرتع در فاز 4 شهری
320 هکتار کپه کاری مرتع در فاز 4 شهری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:30 ب.ظ
حفاظت و قرق از مراتع به مساحت 2000 منطقه
حفاظت و قرق از مراتع به مساحت 2000 منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:30 ب.ظ
مدیریت چرا مساحت 500 هکتار
مدیریت چرا مساحت 500 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:30 ب.ظ
مدیریت چرا عملیات کنترل پروانه های چرا تعداد واحد
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:25 ب.ظ
ابیاری و مراقبت از نهالکاریهای سنواتی به مساحت 100 هکتار منطقه کلاوی شهرستان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:25 ب.ظ
نهالکاری ابیاری و مراقبت به مساحت 50 هکتار در
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه
مدیریت رواناب بند و بندسازی خاکی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسارخاکی به مساحت 60 هکتار منطقه لرد
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندسارخاکی به مساحت 80 هکتار منطقه
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
احداث و نصب 97 سازه بتنی بنچ مارک در بخش
احداث و نصب 97 سازه بتنی بنچ مارک در بخش... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
مدیریت رواناب بند و بندساز خاکی منطقه
مدیریت رواناب بند و بندساز خاکی منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
عملیت نهالکاری مراقبت نگهداری در منطقه
عملیت نهالکاری مراقبت نگهداری در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
عملیات نهالکاری مراقبت و نگهداری در
عملیات نهالکاری مراقبت و نگهداری در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
مدیریت روانات بند وبندساز خاکی به مساحت 60 هکتار منطقه
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به
تهیه طرح اجرایی مدیری ت مناطق بیابانی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
پایش و پهنه بندی برعلیه افات جوانه
پایش و پهنه بندی برعلیه افات جوانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:16 ب.ظ
اجرای سیستم چرایی و قرق در طرح های جامع مقابله
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:41 ب.ظ
اجرای هلالی ابگیر توام با بذرکاری و حفاظت
اجرای هلالی ابگیر توام با بذرکاری و حفاظت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:26 ب.ظ
بذرپاشی هلالی ابگیر احداث شده سنواتی
بذرپاشی هلالی ابگیر احداث شده سنواتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
بوته کاری در مدیریت مناطق بیابانی به مساحت 18 هکتار در شهرستان
همدان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
پروژه بوته کاری در طرح مقابله با بیابانزدایی 6 هکتار در
همدان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:10 ب.ظ
انجام عملیات پیش اگاهی و کنترل افات و بیماری در ش
چهارمحال بختياري 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
انجام عملیات پیش اگاهی و کنترل افات و بیماری در شهرستان کیار بخش مشایخ در سطح 300 هکتار
چهارمحال بختياري 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:38 ب.ظ
پروژه بوته کاری در مدیریت مناطق بیابانی به مساحت 22 هکتار در
همدان 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
انجام عملیات پیش اگاهی  و کنترل افات و بیماری در
چهارمحال بختياري 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
نهالکاری ابیاری و مراقبت در سطح 100 هکتار
نهالکاری ابیاری و مراقبت در سطح 100 هکتار... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
نهالکاری ابیاری مراقبت 100 هکتار 8 نوبت ابیاری در منطقه پایین ولایت
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
19:03 ب.ظ
اجرای عملیات تجهیز و نگهداری نهالستان
اجرای عملیات تجهیز و نگهداری نهالستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
اجرای عملیات نگهداری از جنگلکاری سنواتی
اجرای عملیات نگهداری از جنگلکاری سنواتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/9 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
اجرای عملیات ابیاری و مراقبت از جنگلکاری
اجرای عملیات ابیاری و مراقبت از جنگلکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
مدیریت و نگهداری ایستگاه تولید نال
مدیریت و نگهداری ایستگاه تولید نال... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
بوشهر 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
کپه کاری با گونه های مرتعی در
کپه کاری با گونه های مرتعی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
احیا و غنی سازی جنگل با نهال در منطقه
احیا و غنی سازی جنگل با نهال در منطقه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/9 تاریخ گذشته