1397/08/29
09:58 ق.ظ
تجدید پروژه کمربند حفاظتی از نوع بنچ مارک
تجدید پروژه کمربند حفاظتی از نوع بنچ مارک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/29 مهلت دار
09:52 ق.ظ
ترمیم بند خاکی نیمه متراکم روستای
ترمیم بند خاکی نیمه متراکم روستای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/29 مهلت دار
1397/08/28
14:49 ب.ظ
پروژه اصلاح بهسازی باغهای زیتون
پروژه اصلاح بهسازی باغهای زیتون... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/8/28 مهلت دار
14:48 ب.ظ
ترمیم بند خاکی نیمه متراکم شهرستان
ترمیم بند خاکی نیمه متراکم شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:44 ب.ظ
انجام عملیات بوجاری و سم زنی و کیسه گیری
انجام عملیات بوجاری و سم زنی و کیسه گیری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/28 مهلت دار
14:13 ب.ظ
عملیات ترمیم خاکریز پخش سیلاب
عملیات ترمیم خاکریز پخش سیلاب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
14:08 ب.ظ
عملیات ترمیم خاکریز پخش سیلاب و احداث سرریز سنگی ملاتی حوزه
کرمان 1397/8/28 مهلت دار
13:55 ب.ظ
پروژه کمربندی حفاظتی از نوع پنج مارک در حوزه
همدان 1397/8/28 مهلت دار
13:38 ب.ظ
مراقبت و نگهداری از درختکاری مسیر
مراقبت و نگهداری از درختکاری مسیر... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/28 مهلت دار
13:29 ب.ظ
عملیات بند خاکی شهرستان
عملیات بند خاکی شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:02 ب.ظ
عملیات ابخیزداری
عملیات ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب
عملیات ابخیزداری سیل و رسوب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/28 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
عملیات سنگ و ملاتی حوزه 145 مترمکعب
عملیات سنگ و ملاتی حوزه 145 مترمکعب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
10:41 ق.ظ
اجرای عملیات مراقبت از جنگلکاری سنواتی در
اجرای عملیات مراقبت از جنگلکاری سنواتی در... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/8/28 مهلت دار
10:40 ق.ظ
تامین اب شرب دام مراتع
تامین اب شرب دام مراتع... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
تامین اب شرب دام مراتع شهرستان
تامین اب شرب دام مراتع شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
اجرای عملیات تامین اب شرب دام و ساخت یک دستگاه اب انبار
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
ابیاری و مراقبت از فضای سبز --
ابیاری و مراقبت از فضای سبز --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/28 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
عملیات پیش اگاهی وکنترل افات و امراض در سطح 2000 هکتار از مراتع
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پروژه جنگلکاری توسعه و نگهداری در سطح ایستگاه
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
10:06 ق.ظ
پیشگیری و اطفاء حریق 75 هکتار و پیش اگاهی
پیشگیری و اطفاء حریق 75 هکتار و پیش اگاهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:55 ب.ظ
عملیات ترویجی مدیریت
عملیات ترویجی مدیریت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
قزوين 1397/8/27 مهلت دار
14:50 ب.ظ
عملیات تکمیل پروژه افزایش مواد عالی خاک در زمان خشکسالی
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای پروژه کنترل و پیش اگاهی در سطح مراتع و جنگلهای
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
کف شکنی چاه در بوستان
کف شکنی چاه در بوستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
تکمیل مرمت پروژه های ابخیزداری
تکمیل مرمت پروژه های ابخیزداری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
تامین اب شرب دام مراتع -
تامین اب شرب دام مراتع -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
تامین اب شرب دام مراتع -
تامین اب شرب دام مراتع -... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
بذرکاری 327 هکتار در حوزه
بذرکاری 327 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 مهلت دار
10:16 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 480 متر معکب
احداث بند سنگ و ملاتی به حجم 480 متر معکب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
احداث بند سنگ و ملات 600 مترمکعبی حوزه
احداث بند سنگ و ملات 600 مترمکعبی حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
احداث بند سنگ وملاتی به حجم 230 متر مکعب در حوضه
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
احداث هوتک ها - عملیات خاکی
احداث هوتک ها - عملیات خاکی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 مترمعکب
اجرای عملیات پشته خاکی به حجم 15000 مترمعکب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
اجرای عملیات کمربند حفاظتی
اجرای عملیات کمربند حفاظتی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
اجرای عملیات اصلاح قومی سازی و
اجرای عملیات اصلاح قومی سازی و... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
پروژه جنگلکاری و ابیاری و مراقبت 13 هکتار در فاز 2 حوزه ابخیز
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
پروژه کپه کاری گیاهان داروئی به میزان 86 هکتار مرتع چاه
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات تولیدنهال گلدانی بیابانی
عملیات تولیدنهال گلدانی بیابانی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات نهالکاری
عملیات نهالکاری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
عملیات بیولوژیک ابخیزداری هرس در حوزه
عملیات بیولوژیک ابخیزداری هرس در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:39 ب.ظ
عملیات احداث بند خاکی و خاکریز
عملیات احداث بند خاکی و خاکریز... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی بنچ مارک حوزه
ایجاد کمربند حفاظتی بنچ مارک حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
ایجاد کمربند حفاظتی پنج مارک حوزه
ایجاد کمربند حفاظتی پنج مارک حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
پروژه کپه کاری و ذخیره نزولات روستایی
پروژه کپه کاری و ذخیره نزولات روستایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/8/26 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
گشت و مراقبت از اراضی ملی استان
گشت و مراقبت از اراضی ملی استان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
حفاظت فیزیکی گشت و مراقبت و قرق اراضی
حفاظت فیزیکی گشت و مراقبت و قرق اراضی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
البرز 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
عملیات نهال کاری غیر مثمر 8 هکتار در حوزه
عملیات نهال کاری غیر مثمر 8 هکتار در حوزه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اجرای عملیات اصلاح و رقومی سازی
اجرای عملیات اصلاح و رقومی سازی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اجرای عملیات کاشت گیاهان مرتعی کپه کاری در منطقه
خراسان رضوي 1397/8/26 تاریخ گذشته