1398/05/28
19:50 ب.ظ
خرید تعویض قطعات فرسوده نصب بروزرسانی و راه اندازی 7 سامانه
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
09:49 ق.ظ
نگهداری سالانه سامانه های نظارت تصویری فارس
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:01 ب.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی دستگاههای ترددشمار
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/16
10:02 ق.ظ
1398/05/13
14:55 ب.ظ
توسعه نگهداری پشتیبانی دستگاهای ترددشمار
مركزي 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
1398/05/08
18:49 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری مانیتورینگ مرکز مدیریت راهها و
اصفهان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
12:05 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین
همدان 1398/5/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
1398/05/02
11:30 ق.ظ
1398/04/31
18:47 ب.ظ
تهیه و نصب باطری به منظور پشتیبانی سامانه های نظارت تصویری شمال
آذربايجان غربي 1398/4/31 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
خرید تجهیزات سامانه توزین حین حرکت
خوزستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
10:14 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:16 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت محور
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/25
18:39 ب.ظ
دوربین پلاک خوان
دوربین پلاک خوان... راه و ترابری
فارس 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:46 ب.ظ
خرید و نصب دوربین پلاک خوان جهت معابر شهر
مركزي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
12:09 ب.ظ
11:11 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری دوربین های نظارت تصویری
آذربايجان شرقي 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری و ارسال اطلاعات سامانه توزین در حال حرکت
همدان 1398/4/22 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید دو دستگاه دوربین ترافیکی
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
12:18 ب.ظ
خرید و پشتیبانی سامانه توزین در حال حرکت
مركزي 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:26 ب.ظ
خرید تجهیزات سامانه توزین حین حرکت
خوزستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:21 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری تعمیر دوربین های نظارت تصویری
هرمزگان 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/11
11:15 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری از تابلوهای پیام متغیر
گلستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی سیستم توزین در حال حرکت در محور
يزد 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دوربین های نظارت تصویری
مركزي 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
دوربین پلاک خوان سه دستگاه - دوربین نظارتی یک دستگاه
هرمزگان 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
پشتیبانی دستگاههای ترددشمار
قم 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/09
11:32 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی تعمیر دوربین های نظارت تصویری و سیستمهای هشداردهنده
آذربايجان غربي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
1398/04/05
18:45 ب.ظ
پشتیبانی نگهداری تعمیر دوربینهای نظارتی تصویری
سمنان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
15:22 ب.ظ
خرید دوربین ثبت تخلفات
خراسان شمالي 1398/4/4 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
نگهداری و پشتیبانی سیستم توزین  در حال حرکت موجود در
يزد 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
نگهداری و پشتیبانی دستگاه های تردد شمار القایی و کلیع تجهیزات مربوطه
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
پشتیبانی نگهداری ارسال بر خط اطلاعات سامانه توزین حین حرکت در 3راه
خراسان رضوي 1398/4/4 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری و تعمیر دوربین های نظارت تصویری استان
فارس 1398/4/4 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید 2 اصله دکل سامانه پلاک خوان
مازندران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/03
10:57 ق.ظ
پشتیبانی و نگهداری تعداد 13 دستگاه دوربین های نظارت تصویری
هرمزگان 1398/4/3 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
خرید دوربین ثبت تخلفات
خراسان شمالي 1398/4/3 تاریخ گذشته
1398/04/02
12:54 ب.ظ
تهیه و نصب دوربین های ترافیکی
گلستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
11:17 ق.ظ
خرید دوربین ثبت تخلفات
خراسان شمالي 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/30
07:35 ق.ظ
1398/03/28
07:38 ق.ظ
خرید 2 اصله دکل سامانه پلاک خوان
مازندران 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
19:24 ب.ظ
ثبت تخلفات لیزری فاوا تعمیر 80 دستگاه دوربین ثبت تخلفات
تهران 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
19:44 ب.ظ
سرویس ونگهداری پشتیبانی جابجایی و تعمیرات ادوات و
خراسان رضوي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
09:06 ق.ظ
تجهیز معابر شهر خامنه به تجهیزات راهنمایی و رانندگی
آذربايجان شرقي 1398/3/21 تاریخ گذشته