1398/01/27
18:56 ب.ظ
خرید سیست ارتیمبا
خرید سیست ارتیمبا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:05 ب.ظ
خرید 50 هزار قطعه بچه ماهی آمور با وزن 6-4 گرم
خرید 50 هزار قطعه بچه ماهی آمور با وزن 6-4 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:27 ب.ظ
بچه میگو 2 تا 3 گرمی جهت بازسازی ذخایر 2 میلیون قطعه
سيستان و بلوچستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:41 ب.ظ
خرید بچه ماهی 8800 قطعه
خرید بچه ماهی 8800 قطعه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:42 ق.ظ
خرید 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی کپور و امور و فیتوفاگ در سد
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:32 ب.ظ
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی
خرید تعداد 15000 قطعه بچه ماهی گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید بچه ماهی گرمابی آمور
خرید بچه ماهی گرمابی آمور... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:18 ق.ظ
ماهی کپور سفید جعبه 18 کیلو گرم -ماهی پور منجمد کارتن وزن 20 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:19 ب.ظ
بچه ماهی گرمابی از چهار گونه
بچه ماهی گرمابی از چهار گونه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
خرید بچه ماهی کپور معمولی
خرید بچه ماهی کپور معمولی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:57 ق.ظ
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
14:57 ب.ظ
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی
بچه ماهی کپور معمولی 30 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
غده هیپوفیز 25 گرم
غده هیپوفیز 25 گرم... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:27 ب.ظ
طرح بهبود و افزایش تولید ابزیان پرورشی --
طرح بهبود و افزایش تولید ابزیان پرورشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:30 ب.ظ
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح
خرید ماهی مولد برای مزارع تکثیر ماهی در سطح... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
14:24 ب.ظ
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --
طرح بهبود و افزایش تولیدات ابزیان پرورشی --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سمنان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/26
12:43 ب.ظ
بچه ماهی کپور معمولی وزن 30 گرم به تعداد 900000 قطعه
خوزستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:12 ق.ظ
ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمابی و آمور گرمابی و خوراک ترکیبی اکسترود ماهی کپور
سمنان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:04 ب.ظ
خرید بچه ماهی برای استخرهای 2منظوره --
خرید بچه ماهی برای استخرهای 2منظوره --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:05 ق.ظ
خرید بچه ماهی زنده فیتوفاگ گرمابی
خرید بچه ماهی زنده فیتوفاگ گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:57 ق.ظ
بچه ماهی اکولند فرانسوی تک ماده 5 گرمی
بچه ماهی اکولند فرانسوی تک ماده 5 گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:46 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان با وزن 10 گرم
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:20 ب.ظ
پنجه غازی و دیسک
پنجه غازی و دیسک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گلستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
08:26 ق.ظ
خرید بچه میگو گونه موزی یک تا سه گرمی
خرید بچه میگو گونه موزی یک تا سه گرمی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
هرمزگان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:57 ب.ظ
بچه ماهی بومی
بچه ماهی بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:55 ب.ظ
خرید تعداد 482 قطعه ماهی مولد سوف
خرید تعداد 482 قطعه ماهی مولد سوف... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/17
00:49 ق.ظ
بچه ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی
بچه ماهی بچه زنده کپور معمولی گرمایی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/11
12:54 ب.ظ
بچه ماهی بومی با ردصدر ترکیب 50 درصدکپور 25 درصد
لرستان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/07
14:27 ب.ظ
بچه ماهی بومی
بچه ماهی بومی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:51 ب.ظ
بچه ماهی کپور بومی زنده گرمابی
بچه ماهی کپور بومی زنده گرمابی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:51 ب.ظ
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان
خرید بچه ماهی قزل الای رنگین کمان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:48 ب.ظ
ماهی بچه زنده فیتوفاگ
ماهی بچه زنده فیتوفاگ... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:40 ب.ظ
خرید استخرهای گرد
خرید استخرهای گرد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/29
14:17 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
گيلان 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:59 ب.ظ
خرید خروجی وان های 30 متر معکب
خرید خروجی وان های 30 متر معکب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته
خرید استخرهای گرد پیش ساخته... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید پایه های وان های سایت شمالی
خرید پایه های وان های سایت شمالی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:07 ب.ظ
خرید پایه های وان های
خرید پایه های وان های... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/04/24
10:17 ق.ظ
خرید تور ماهیگیری با چشمه 50 م م
خرید تور ماهیگیری با چشمه 50 م م... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید هورمون اوولین و هورمون LRHA2
خرید هورمون اوولین و هورمون LRHA2... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
غذای مولد ماهیان گرمایی ب
غذای مولد ماهیان گرمایی ب... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/05
14:47 ب.ظ
خرید وان 500 لیتری و 700 لیتری عرضه زنده ماهی
خرید وان 500 لیتری و 700 لیتری عرضه زنده ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/27
13:42 ب.ظ
تامین 15000قطعه بچه ماهی شامل
تامین 15000قطعه بچه ماهی شامل... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
فارس 1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/04
22:51 ب.ظ
خرید بچه ماهی به وزن
خرید بچه ماهی به وزن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
لرستان 1397/3/3 تاریخ گذشته