1397/08/27
14:20 ب.ظ
2000 کیلوگرم غذای اکسترود کپور ماهیان با پروئین 35 درصد
خوزستان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:39 ب.ظ
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک
مقدار 25 تن سیلو ذرت درجه یک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
بلوک خوراک دام
بلوک خوراک دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:13 ب.ظ
بلوک خوراک اماده دام
بلوک خوراک اماده دام... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کردستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت
کنسانتره خوراک دام 25 تن ذرت... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:09 ق.ظ
ذرت مرغوب برای تغذیه گاو های شیرده 15000 کیلو گرم
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
13:29 ب.ظ
خرید کنسانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید کنسانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه ور با پروتئین 35%
خوزستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
علوفه خشک بسته بندی
علوفه خشک بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
خرید غذای ماهی ک غذای مولد خاویاری به مقدار 1500 کیلو گرم
سيستان و بلوچستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:09 ب.ظ
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد بسته بندی
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد بسته بندی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
علوفه خشک بسته بندی شده
علوفه خشک بسته بندی شده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان جنوبي 1397/8/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اقلام علوفه ای شامل: 5 تن ذرت و 5 تن جو و 2 تن کنجاله سویا
البرز 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:18 ق.ظ
سبوس گندم از کارخانه
سبوس گندم از کارخانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
کنجاله کلزا حداقل 25درصد پروتئین
کنجاله کلزا حداقل 25درصد پروتئین... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:11 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی
خرید کنسانتره دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ذرت علوفه ای چاپرشده
ذرت علوفه ای چاپرشده... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:13 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی جهاد
خرید کنسانتره دامی جهاد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/12 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید غذای ماهی شامل غذای مولد خاویار به مقدار 1500 کیلوگرم- غذای مولد کپور معمولی
سيستان و بلوچستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:07 ق.ظ
خرید کنستانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه ور
خوزستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید کنسانتره مولدین کپور معمولی اکسترود غوطه ور با پروتئین
خوزستان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:32 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/8/6 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
خرید و توزین و نگهداری سویا --
خرید و توزین و نگهداری سویا --... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
اردبيل 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
12:01 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی جهاد کشاورزی
خرید کنسانتره دامی جهاد کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:28 ب.ظ
خرید کنسانتره دامی جهاد کشاورزی
خرید کنسانتره دامی جهاد کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
خرید ذرت علوفه ای شهرستان
خرید ذرت علوفه ای شهرستان... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
خرید کنسانتره گاو شیری جهاد کشاورزی
خرید کنسانتره گاو شیری جهاد کشاورزی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
ذرت دانه ای - جو خوراکی - یونجه خشک
ذرت دانه ای - جو خوراکی - یونجه خشک... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خوزستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:08 ب.ظ
کنسانتره دام سنگین پرواری
کنسانتره دام سنگین پرواری... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
کرمان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
12:39 ب.ظ
خرید جو ایرانی علوفه ای
خرید جو ایرانی علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
09:03 ق.ظ
جو15 تن-ذرت 12 تن-کنجاله سویا 3 تن-مکمل ویتامینه
البرز 1397/7/26 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
ذرت علوفه ای
ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:29 ب.ظ
100 تن ذرت علوفه ای
100 تن ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/7/25 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
کاه کوبیده 25 تن
کاه کوبیده 25 تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/7/25 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
ذرت علوفه ای
ذرت علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
کنجاله کلزا
کنجاله کلزا... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
سبوس گندم از کارخانه ها
سبوس گندم از کارخانه ها... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
تهران 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:23 ب.ظ
خرید غذای ماهی
خرید غذای ماهی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
سيستان و بلوچستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:33 ب.ظ
خرید جو علوفه ای
خرید جو علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:52 ق.ظ
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد
ذرت علوفه ای نوع بسته بندی فاقد... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
پرس کاه گندم و جو در محل ایستگاه
پرس کاه گندم و جو در محل ایستگاه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:26 ب.ظ
خرید جو علوفه ای
خرید جو علوفه ای... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/01
13:30 ب.ظ
یونجه خشک پودر جوانه
یونجه خشک پودر جوانه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
آذربايجان غربي 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/25
23:09 ب.ظ
خوراک دام - جو 3تن
خوراک دام - جو 3تن... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مركزي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/18
15:09 ب.ظ
یونجه
یونجه... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
همدان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:13 ق.ظ
خرید ذرت دامی تولید ایرانی به
خرید ذرت دامی تولید ایرانی به... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/16
09:26 ق.ظ
خرید ذرت دامی
خرید ذرت دامی... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
مازندران 1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/12
11:53 ق.ظ
دانه ذرت 15000 کیلو گرم - سبوس
دانه ذرت 15000 کیلو گرم - سبوس... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
زنجان 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:55 ب.ظ
خرید بذر یونجه دیم با 98 درصد خلوص و 95 درصد قوه نامیه
خراسان شمالي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/03
16:42 ب.ظ
کاه سفید
کاه سفید... کشاورزی ، دام ، طیور و آبزیان
چهارمحال بختياري 1397/6/3 تاریخ گذشته