1398/01/22
14:45 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر
همدان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
13:41 ب.ظ
خط کشی معابر سطح شهر بصورت خط ممتد و منقطع
همدان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:31 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد همراه با گلاسبید
کرمان 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:43 ق.ظ
عملیات خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
سمنان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
20:53 ب.ظ
اجرای عملیات رنگ سرد
سمنان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:36 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد همراه با گلاسبید
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خط کشی سرد ترافیکی خیابن های سطح شهر
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
تهیه و اجرای خطکشی با رنگ سرد ترافیکی
سمنان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/23
14:57 ب.ظ
خط کشی معابر اصلی فرعی شهر
مركزي 1397/12/23 تاریخ گذشته
14:42 ب.ظ
خرید خط کشی سرد محور
فارس 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/21
20:21 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی در محورهای حوزه
سمنان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:17 ب.ظ
عملیات تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/20 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد همراه با گلاسبید
کرمان 1397/12/20 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
عملیات خط کشی خیابان و پارکینگ های نمایشگاه
تهران 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی در معابر شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:21 ب.ظ
عملیات تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی معابر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/19 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خط کشی سرد ترافیکی خیابان های سطح شهر
کرمانشاه 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:11 ق.ظ
خط کشی معابر 50000 متر طول
کرمانشاه 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:27 ب.ظ
خط کشی معابر شهر
خط کشی معابر شهر... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خط کشی معابر بطول50000 متر طول
کرمانشاه 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:16 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد همراه
کرمان 1397/12/13 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
خط کشی معابر بطول تقریبی 50000 متر طول
کرمانشاه 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
17:44 ب.ظ
عملیات خط کشی محور رضی امیر کندی حد فاصل
اردبيل 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
12:37 ب.ظ
خرید نقوش کف نوشته
خرید نقوش کف نوشته... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/09
11:01 ق.ظ
خط کشی معابر
خط کشی معابر... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:09 ب.ظ
اجرای خط کشی منقطع و متناوب
البرز 1397/12/7 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خط کشی خیابانهای سطح شهر
مركزي 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
12:59 ب.ظ
عملیات خط کشی خیابانهای سطح شهر
مركزي 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
14:01 ب.ظ
خرید و تامین رنگ و اجرای رنگ امیزی ترافیکی دو جزئی سفید و زرد
چهارمحال بختياري 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:18 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی دو جزیی استان
لرستان 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/28
10:06 ق.ظ
خرید خط کشی سرد محور
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
12:24 ب.ظ
رنگ امیزی تقاطع غیر همسطح احمدی و
بوشهر 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:55 ب.ظ
رنگ امیزی کامل خطوط عابر پیاده و سرعت
چهارمحال بختياري 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:35 ب.ظ
خط کشی رنگ سرد ترافیکی راههای روستای استان
گلستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
17:28 ب.ظ
تهیه مصالح واجرای  خط کشی  با رنگ سرد ترافیکی و روکشهای
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
خرید و اجرای خط کشی راه های حوزه
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
خرید خدمات خط کشی و تجهیزات ایمنی
خراسان رضوي 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:58 ب.ظ
اجرای هاشور نقاط پر تصادف استان
فارس 1397/11/9 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
اجرای خطکشی مقطع و متناوب و متصل و مداوم در معابر سطح شهر
البرز 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
19:59 ب.ظ
اجرای خط کشی بخشی از معابر شهرک های صنعتی شماره
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
13:49 ب.ظ
اجرای خط کشی نقاط اولویت دار
مركزي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/30
12:41 ب.ظ
عملیات خط کشی محورهای
سيستان و بلوچستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
12:13 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای خط کشی رنگ سرد محورهای ارتباطی
آذربايجان شرقي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:54 ب.ظ
خرید علائم ایمنی و خط کشی محورهای روستایی استان
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:51 ب.ظ
اجرای خط کشی نقاط اولویت دار
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی استان
سيستان و بلوچستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
اجرای خط کشی نقاط اولویت دار
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:42 ب.ظ
تهیه و اجرای خط کشی محور
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته