1398/09/17
14:55 ب.ظ
تکمیل عملیات پل زیرگذر بیجق - التی و روگذر لکران محو
اردبيل 1398/9/17 مهلت دار
13:08 ب.ظ
اجرای عملیات تنقیه و تنظیم بستر پلها و ابروهای
خراسان شمالي 1398/9/17 مهلت دار
12:33 ب.ظ
اجرای عملیات اصلاح پل
همدان 1398/9/17 مهلت دار
11:51 ق.ظ
تکمیل پل روستایی
تکمیل پل روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:44 ب.ظ
تکمیل بلدرریزی پل کرد محله
گيلان 1398/9/16 مهلت دار
14:04 ب.ظ
تعریض پل با دهانه 5/2 متر روستای
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
تعریض و تکمیل پل
تعریض و تکمیل پل... راه و ترابری
مازندران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
19:06 ب.ظ
تبدیل ابنما به پل محور
خراسان جنوبي 1398/9/14 مهلت دار
16:06 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل سفید
مركزي 1398/9/14 مهلت دار
13:50 ب.ظ
تهیه نشیمنکاه و تعمیر پل خرپایی در مدیریت بحران
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:34 ب.ظ
اجرای پل های بتنی
اجرای پل های بتنی... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات اساسی پل
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل دشتی
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:46 ب.ظ
تعمیر و اجرای درز انبساط پلها
اردبيل 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
احداث رادیه و برید پل دیزپشت
مازندران 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
تعمیرات اساسی تعدادی از پل های محور
خراسان رضوي 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
عملیات ابنیه فنی احداث پل در محور
خراسان شمالي 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:37 ب.ظ
تهیه نصب و رانگ امیزی پل فلزی
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:32 ب.ظ
تعمیرات اساسی پل سفید
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:23 ب.ظ
اجرای پل ابراهه در میدان ولایت شهرک صنعتی
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
احداث پل روستای
احداث پل روستای... راه و ترابری
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:16 ب.ظ
تعریض پل با دهانه 5/2 متر در روستای
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
تعمیرات پل ایدنک
تعمیرات پل ایدنک... راه و ترابری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
13:32 ب.ظ
عملیات تنقیه پلهای محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
اجرای تنقیه پلهای محور ز
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
عملیات تنقیه پلهای محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
احداث پل لوله ای ک
احداث پل لوله ای ک... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:45 ب.ظ
تعمیر قرنیز ئ ارتقا ایمنی نرده پلها
اردبيل 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:20 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی مرمت و بازسازی
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
اجرای پل های بتنی
اجرای پل های بتنی... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/9/7 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
تبدیل ابنما به پل محور آسو مزداب و تعریض پلی دالی محور برکوک-شاخن
خراسان جنوبي 1398/9/6 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تعریض و تکمیل پل
تعریض و تکمیل پل... راه و ترابری
مازندران 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/07
10:31 ق.ظ
ساخت یک دستگاه پل
ساخت یک دستگاه پل... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
احداث پل 3 دهانه راه روستایی
خراسان شمالي 1398/9/6 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
ترمیم و پل و مسیل سیلاب شهرک
ايلام 1398/9/6 مهلت دار
10:07 ق.ظ
کانیو و کانال و دال بتنی روستای
گلستان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
16:43 ب.ظ
سپرکوبی جهت اجرای پل نهر مجری
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
احداث پل لوله ای
احداث پل لوله ای... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اجرای پل و دیوار روستای کرکان علیا اراک
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات و بهسازی پل ها و اجرای
گلستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
20:05 ب.ظ
انجام تعمیر و مرمت 20 دهانه از پلهای خرپایی فلزی جاده میانی
خوزستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تجدید احداث رادیه برید پل دیزپشت
مازندران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:48 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی پل فلزی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
19:40 ب.ظ
تعمیرات پل شامکان در محور روستایی
خراسان رضوي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تعمیرات اساسی
تعمیرات اساسی... راه و ترابری
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تعمیر اساسی پل
تعمیر اساسی پل... راه و ترابری
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
18:52 ب.ظ
تهیه و اجرای درز الاستومری
لرستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
عملیات پل و جوی سنگی روستا قمیشلو شهر
اصفهان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
اجرای پل بتنی با دهانه دوازده متر
آذربايجان غربي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:40 ب.ظ
تکمیل عملیات اجرایی مرمت و بازسازی پل بین مزارع روستای
چهارمحال بختياري 1398/9/2 تاریخ گذشته