1397/08/24
09:26 ق.ظ
انجام ممیزی و صدور گواهینامه IMS
مازندران 1397/8/21 مهلت دار
07:49 ق.ظ
تهیه نقشه utm عرصه و اعیان 1 ساختمان
تهران 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
20:50 ب.ظ
نقشه برداری و تهیه UTM از املاک
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تهیه نقشه پارسلی 1:2000 و 14 شهر استان
کردستان 1397/8/23 مهلت دار
14:15 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:15 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستاهای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:14 ب.ظ
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب روستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1/1000 برای اجرای شبکه توزیع اب
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
14:13 ب.ظ
نقشه برداری 1000/1 اجرای شبکه توزیع اب رستای
گلستان 1397/8/23 مهلت دار
11:07 ق.ظ
تههیه نقشه UTM
تههیه نقشه UTM... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/8/23 مهلت دار
1397/08/21
13:25 ب.ظ
عملیات کاداستر
عملیات کاداستر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اجرای طرح کاداستر 40هزار هکتار روستاهای
آذربايجان غربي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:19 ب.ظ
نقشه برداری و تهیه UTM از املاک
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
ممیزی مراتع در سطح4000 هکتار و نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری1200 هکتار
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
بهنگام سازی داده امایی و ژئوتکنیک -
تهران 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
نقشه برداری مراکز و ایستگاههای شرکت ارتباطات
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
اجرای عملیات کاداستر حوزه های
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:34 ب.ظ
پیگیری و اخذ اسناد ثبتی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
بروزرسانی از بیلت تاسیسات در سامانه اطلاعات مکانی
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
نقشه برداری و تهیه UTMو خدمات مستند سازی
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
انجام شناسایی برداشت و اخذ اسناد اراضی دولتی و همچنین
خراسان جنوبي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:00 ب.ظ
تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی 18339 هکتار
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی در سطح 23530 هکتار
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی در سطح 23793 هکتار
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی 15065 هکتار
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه نقشه کاداستر اراضی ملی در سطح 23568 هکتار
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
اجرای عملیات کاداستر به مساحت 107965710 هکتار حوزه های
خراسان رضوي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:43 ب.ظ
تهیه گزارش امکان سنجی و مکان یابی ناحیه صنعتی
يزد 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
اجرای کاداستر و اخذ سند تکبرگی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
اجرای کاداستر و اخذ سند تک برگی
خراسان رضوي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:00 ب.ظ
بهنگام سازی و ژئوکدسازی
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اصلاح هندسی نقشه های سنواتی و اخذ سند مالکیت تک برگی
سمنان 1397/8/12 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اصلاح مهندسی نقشه های سنواتی شهرستان
سمنان 1397/8/12 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
اصلاح مهندسی نقشه های سنواتی
سمنان 1397/8/12 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
نقشه برداری مورد نیاز مطالعات اب و فاضلاب روستاهای استان
البرز 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
اجرای عملیات کاداستر پلاک
خراسان رضوي 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:50 ب.ظ
خدمات تهیه نقشه فاز یک و دو توسط مشاور
تهران 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/10
10:54 ق.ظ
کاداستر واصلاح نقشه پلاک چاه فعله
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید خدمات نقشه کشی و طراحی سیلکون
مازندران 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:11 ب.ظ
اخذ سند کاداستر و تبدیل اسناد دفترچه ای و رقومی سازی
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تعداد 120000 رکورد به هنگام سازی و داده امایی نواحی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
اجرای عملیات کاداستر و اخذ اراضی به مساحت 6375/5 هکتار
خراسان رضوي 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی در پلاک های حوزه ابخیز
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
بهنگام سازی و داده امایی نواحی 6 و 7 منطقه 17 پستی
تهران 1397/8/9 تاریخ گذشته