1397/09/12
13:28 ب.ظ
مشارکت در ساخت بهره برداری واحد تجاری در
قم 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:04 ب.ظ
تهیه pfs طرح اولویت  دار سرمایه
خراسان جنوبي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/04/06
15:02 ب.ظ
قرارداد اجرای کامل و بهره برداری ساختمان کافی شاپ بیمارستان
تهران 1397/4/6 تاریخ گذشته