1397/09/01
10:18 ق.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:21 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:48 ب.ظ
اجرای حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:03 ب.ظ
حفاظت کاتدیک خط انتقال اب شهرک صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
حفاظت کاندیک خط تغذیه
حفاظت کاندیک خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:53 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت
چهارمحال بختياري 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
12:48 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:34 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:54 ب.ظ
1397/06/05
11:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدی
سمنان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:58 ب.ظ
اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت
سمنان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:59 ب.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتودیک از نوع انود فدا شونده برای شبکه داخلی گازرسانی
همدان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:52 ب.ظ
طراحی ایستگاه حفاظت کاتدی شهرکهای صنعتی
مازندران 1397/5/3 تاریخ گذشته