1398/06/30
14:44 ب.ظ
مطالعه بررسی براورد قیمت احیای سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گاز
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:09 ب.ظ
سرویس دوره ای و نگهداری شبکه داخلی گازرسانی و حفاظت کاتدیک
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/04/02
10:36 ق.ظ
سرویس نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک شرکت
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/27
11:50 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت
مركزي 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:54 ب.ظ
احداث و راه اندازی سیستم حفاطت کاتدیک گاز شهرک صنعتی
خوزستان 1398/3/8 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت
مركزي 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/01
12:09 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت کاتدیک
چهارمحال بختياري 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
12:42 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیگ شرکت برق
مركزي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:52 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم حفاظت کاتدیک شرکت و خوابگاه
مركزي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1397/12/16
11:52 ق.ظ
عملیات تعمیر ونگهداری شبکه گازوسیستم حفاظت کاتدی
اصفهان 1397/12/16 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/13
13:53 ب.ظ
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک
اجرای شبکه حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
مازندران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/08
11:38 ق.ظ
عملیات تعمیر و نگهداری شبکه گاز و سیستم حفاظت کاتدی
اصفهان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:18 ق.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک چاهی
سمنان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:21 ب.ظ
ساخت و نصب و راه اندازی ایستگاه حفاظت کاتدیک
سمنان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:48 ب.ظ
اجرای حفاظت کاتدی شبکه داخلی گاز
کرمانشاه 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:55 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:03 ب.ظ
حفاظت کاتدیک خط انتقال اب شهرک صنعتی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
حفاظت کاندیک خط تغذیه
حفاظت کاندیک خط تغذیه... نفت ، گاز و پتروشیمی
مركزي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:53 ق.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک... نفت ، گاز و پتروشیمی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:55 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای ایستگاه حفاظت
چهارمحال بختياري 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/26
12:48 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/18
13:34 ب.ظ
جابجایی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک شبکه داخلی شهرکهای
خوزستان 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:54 ب.ظ
1397/06/05
11:34 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای بستر آندی ایستگاه حفاظت کاتدی
سمنان 1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/27
13:58 ب.ظ
اجرا و راه اندازی ایستگاه حفاظت
سمنان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/22
13:59 ب.ظ
اجرای سیستم حفاظت کاتودیک از نوع انود فدا شونده برای شبکه داخلی گازرسانی
همدان 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:52 ب.ظ
طراحی ایستگاه حفاظت کاتدی شهرکهای صنعتی
مازندران 1397/5/3 تاریخ گذشته