1397/10/28
09:47 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیل معابر پاسگاه
کرمانشاه 1397/10/27 مهلت دار
1397/10/27
13:46 ب.ظ
اجرا و نصب نیوجرسی و جدولگذاری در ورودی شهرک صنعتی شماره 2
کرمان 1397/10/27 مهلت دار
12:49 ب.ظ
بهسازی معابر روستای
تهران 1397/10/27 مهلت دار
06:40 ق.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
21:34 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
21:33 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
21:32 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
21:24 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:24 ب.ظ
احرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:23 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
21:22 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
14:12 ب.ظ
زهکشی و هدایت ابهای سطحی
گيلان 1397/10/26 مهلت دار
13:58 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:57 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستا
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:56 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:56 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:55 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:55 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:54 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:53 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:53 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی
کرمان 1397/10/26 مهلت دار
13:41 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/10/26 مهلت دار
13:02 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
13:02 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1397/10/26 مهلت دار
12:01 ب.ظ
تکمیل پیاده روسازی بخشی از شهرک
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:21 ب.ظ
اماده سازی و اجرای جداول بخشی از معابر
خراسان رضوي 1397/10/25 مهلت دار
16:38 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/10/25 مهلت دار
16:26 ب.ظ
تکمیل و تجهیز میدان
کرمانشاه 1397/10/25 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/10/25 مهلت دار
13:24 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
هرمزگان 1397/10/25 مهلت دار
12:35 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
اجرای فضای خاص روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
اجرای فضای خاص روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای فقیر لشگری
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
اجرای کفسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای فقیر
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
اجرای جدول گذاری وپیاده روسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:24 ب.ظ
احداث کانال بتنی و زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:14 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستایی
مازندران 1397/10/23 مهلت دار
22:43 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
22:43 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
سيستان و بلوچستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:46 ب.ظ
طرح هادی روستای
طرح هادی روستای... راه و ترابری
ايلام 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:45 ب.ظ
پروژه زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته
17:43 ب.ظ
کف سازی و بدنه سازی محور محله
اصفهان 1397/10/23 مهلت دار
17:43 ب.ظ
تکمیل فرمهای پیوستی و همچنین بارگزاری به همراه اساسنامه
البرز 1397/10/23 تاریخ گذشته