1398/01/31
14:48 ب.ظ
زیرسازی راه روستای یوسف
کرمان 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/28
10:35 ق.ظ
مخلوط ریزی مسیر به طول1/5 کیلومتر به عرض6/7 متر
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
مخلوط ریزی مسیر 2 کیلومتر در منطقه عشایری
فارس 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:29 ق.ظ
احداث ابنیه فنی و زیرسازی ایلراه عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
19:51 ب.ظ
بهسازی و تسطیح و بازگشایی راههای عشایری
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:46 ب.ظ
بهسازی و تسطیح راههای عشایری
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
14:52 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
کرمان 1398/1/22 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع
مازندران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:03 ب.ظ
زیرساری معابر شهر لنده
کهگیلویه و بویراحمد 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
08:43 ق.ظ
خاک زراعی جهت مسیر دسترسی مترو و پارک
البرز 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
14:39 ب.ظ
زیرسازی روسازی جدولگذاری ناحیه
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
جاده بین مزارع روستای
اردبيل 1398/1/19 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
زیرسازی راه روستایی
کرمان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
14:10 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
کرمان 1398/1/18 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
اماده سازی محور خاکی
خراسان جنوبي 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
1397/12/29
10:14 ق.ظ
زیرسازی روسازی و اسفالت جاده دسترسی ناحیه
فارس 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:55 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1397/12/28 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
احداث جاده بین مزارع ( شن ریزی)
سمنان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:27 ب.ظ
بهسازی  راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:38 ب.ظ
زیر سازی راه روستایی
کرمان 1397/12/26 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
باسازی شانه تخریبی ناشی از سیلاب  محور هندیجان - دیلم
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:25 ب.ظ
عملیات زیرسازی و غلطک زنی و خاک و ماسه ریزی جاده خاکی
زنجان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
10:05 ق.ظ
بهسازی و ترمیم و شن ریزی جاده بین مزارع روستای
مازندران 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:30 ب.ظ
زیرسازی و ابنیه فنی راه روستایی
کرمان 1397/12/21 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
خاکبرداری و بهسازی محور
خراسان شمالي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:52 ب.ظ
احداث جاده
احداث جاده... راه و ترابری
خوزستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
اسکله ریزی با سنگ های بزرگ
مازندران 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
14:36 ب.ظ
اسکله ریزی با سنگ های بزرگ
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
بهسازی و شن ریزی راه های روستایی
گيلان 1397/12/19 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
اجرای پروژه احداث جاده بین مزارع شن ریزی جاده بین مزارع
سمنان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:27 ب.ظ
تکمیل و ادامه خاکبرداری محور میانی
اصفهان 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
14:25 ب.ظ
اماده سازی زیرساختهای گردشگری
گلستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خاک زراعی  خاکریزی نباتی  جهت محور H در شهر
البرز 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای خاکبرداری و زیرسازی و روسازی
اردبيل 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
19:30 ب.ظ
خرید و حمل مصالح ساب بیس محور راه
گيلان 1397/12/11 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
خرید و حمل مصالح ساب بیس محور راه روستایی
گيلان 1397/12/11 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر سابگرید نواحی صنعتی
خراسان رضوي 1397/12/11 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
بازگشایی و اجرای عملیات خاکی و زیر اساس معابر ناحیه صنعتی
خراسان شمالي 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:17 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث جاده بین مزارع  --
هرمزگان 1397/12/8 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
زیرسازی معابر روستای
اصفهان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/05
14:50 ب.ظ
عملیات خاکی شهرک صنعتی
فارس 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/01
12:16 ب.ظ
بلدرریزی وبتن ریزی پل
گيلان 1397/12/1 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
اجرای طرح شن ریزی جاده های سرویس روستاهای
مازندران 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/29
15:48 ب.ظ
ساحل سازی رودخانه زاینده رود  در بازه شهر
چهارمحال بختياري 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:27 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و زیرسازی جاده دسترسی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:52 ب.ظ
زیرسازی مسیر تردد واحد صنعتی ارین مستقر در شهرک
گيلان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/22
13:45 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و زیرسازی جاده دسترسی
مازندران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:22 ب.ظ
اجریا زیرسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته