1398/05/28
19:41 ب.ظ
احداث دسترسی به قلعه شمس
قزوين 1398/5/28 مهلت دار
19:13 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ابنیه فنی و راههای
کردستان 1398/5/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
بازگشایی محور جفتگان
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
13:03 ب.ظ
احداث و تکمیل باند دوم
کرمان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:57 ب.ظ
عملیات  اصلاح هندسی در محدوده منطقه جهار شهرداری رشت
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
18:57 ب.ظ
اصلاح هندسی محدوده منطقه 2
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
18:57 ب.ظ
اصلاح هندسی محدوده منطقه 5
گيلان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/24
18:22 ب.ظ
بهسازی راه کویری رفسنجان
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
جاده عشایری لاشیر شیخ علیخان
چهارمحال بختياري 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
19:53 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی خسارت دیده از سیل در
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ابنیه  فنی خسارت دیده
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ابنیه فنی خسارت دیده ناشی
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی خسارت دیده از سیل در
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:52 ب.ظ
اجرای عملیات تعمیرات ابنیه فنی خسارت دیده از سیل
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
اصلاح راه اختصاصی ایستگاه
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
بهسازی و تثبیت نقاط رانشی ویشگون لمسو کلا شهرستان بابل
مازندران 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
احداث راههای روستایی
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
احداث محور
احداث محور... راه و ترابری
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
احداث رادیه و برید محورهای شریانی
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
15:07 ب.ظ
عملیات بازسازی و بهسازی راه جاده
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
عملیات بازسازی و بهسازی راه جاده
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
عملیات بازسازی و بهسازی راه جاده سنگچو
هرمزگان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
احداث و تکمیل باند دوم انار -امین شهر - محور هنک - کورک
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:25 ب.ظ
احداث راه دسترسی
احداث راه دسترسی... راه و ترابری
گلستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
عملیات اجرائی راه دسترسی و سکوی استقرار جهت حفاری های اهکی
خراسان شمالي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:59 ب.ظ
بازگشایی جاده های عشایری شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
بازگشایی جاده های عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
بازگشایی جاده های عشایری -
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
بازگشایی جاده های عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
بازگشایی جاده های عشایری -
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
مرمت جاده اختصاصی ایستگاه  مخابراتی
زنجان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:33 ب.ظ
18:03 ب.ظ
بهسازی و تثبیت  نقاط رانشی ویشگون لمسو
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:03 ب.ظ
بهسازی و تثبیت نقاط رانشی راه روستایی
مازندران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:22 ب.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی ابنیه فنی و راههای دسترسی به ایستگاه ها
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
تکمیل قسمتی از مسیر جاده دسترسی ناحیه صنعتی
اصفهان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
انجام عملیات اصلاح راه اختصاصی ایستگاه فراکش مربوطه
لرستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:15 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
مرمت و تعریض ابنیه فنی محور
خراسان شمالي 1398/5/13 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
عملیات بهسازی جاده ایستگاه تنگراه شامل تهیه  و اجرای 4 کد اجرایی
گلستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
بهسازی راه روستایی تالش محله
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:15 ق.ظ
بهسازی بخشی از جاده گشتی فرودگاه
زنجان 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
بهسازی جاده اختصاصی ایستگاه کوهستانی کوه پناه
مركزي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:34 ب.ظ
مرمت و تعریض ابنیه فنی
خراسان شمالي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
19:07 ب.ظ
18:15 ب.ظ
احداث تعمیرات و بازسازی رادیه و بریدشهرستان
کردستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تعمیرات بازسازی رادیه برید -
کردستان 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:12 ب.ظ
13:43 ب.ظ
انتنی روستای بهر
انتنی روستای بهر... راه و ترابری
بوشهر 1398/5/7 تاریخ گذشته