1398/01/31
14:31 ب.ظ
رگلاژ و پروفیله جاده های بین مزارع روستاهای تحت پوشش
مازندران 1398/1/31 مهلت دار
14:11 ب.ظ
پروژه تکمیل روسازی و اسفالت و ابنیه فنی جاده دسترسی
فارس 1398/1/31 مهلت دار
13:46 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی روستای
خراسان رضوي 1398/1/31 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
احداث و آسفالت راه روستایی -
خراسان رضوي 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
13:39 ب.ظ
تیغ زنی و مرمت راه با گریدر
کرمان 1398/1/29 مهلت دار
1398/01/28
16:17 ب.ظ
تیغ زنی و مرمت راه با گریدر
کرمان 1398/1/28 تاریخ گذشته
16:16 ب.ظ
مرمت و تیغ زنی راه به میزان 120 کیلومتر در مناطق
کرمان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:57 ب.ظ
بهسازی راههای روستایی
گيلان 1398/1/28 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
بازسازی و ترمیم راه روستایی محور
مازندران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:33 ب.ظ
19:22 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:21 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:20 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:20 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:19 ب.ظ
ادامه جاده عشایری پنبه
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:19 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای عشایر
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:19 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلرهای شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:16 ب.ظ
مرمت وبازگشایی ایلراههای شهرستان
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
19:15 ب.ظ
مرمت و بازگشایی ایلراههای کوهرنگ بخش بازفت با  بولدوزر دی8
چهارمحال بختياري 1398/1/27 مهلت دار
11:12 ق.ظ
احداث جاده بین مزارع
اردبيل 1398/1/27 مهلت دار
10:24 ق.ظ
بهسازی و مرمت راه عشایری
ايلام 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
19:11 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
19:09 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/1/26 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
پروژه تکمیل روسازی و اسفالت و ابنیه فنی جاده دسترسی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
15:55 ب.ظ
ایجاد تقاطع غیر همسطح از محوطه جنوب غربی نمایشگاه به
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
تجدید استعلام احداث ابنیه فنی و بازگشایی ایلراه عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
بهسازی و مرمت راه عشایری
ايلام 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
احداث ابنیه فنی و زیرسازی ایلراه عشایری
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
احداث ابنیه و زیرسازی
چهارمحال بختياري 1398/1/26 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
پروژه تکمیل روسازی و اسفالت و ابنیه فنی
فارس 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
20:03 ب.ظ
بهسازی و مرمت جاده عشایری
ايلام 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
نگهداری راههای عشایری
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
بهسازی و بازگشایی راههای عشایری
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
نگهداری راههای عشایری شهرستان
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
بهسازی و بازگشایی راههای عشایری
اردبيل 1398/1/25 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی و تکمیل تهیه و اجرای بیس محور
گلستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
تیغ زنی و مرمت راه با گریدر درمناطق عشایری
کرمان 1398/1/25 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
پروژه تکمیل روسازی و آسفالت و ابینه فنی جاده دسترسی
فارس 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
انجام عملیات رفع معارض پایه فشار متوسط
تهران 1398/1/25 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
دسترسی به منطقه گردشگری
خوزستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
13:56 ب.ظ
احداث دور برگردان دوم محور
سمنان 1398/1/22 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
رفع نقاط حادثه خیز ترانشه برداری در محور
خراسان رضوي 1398/1/22 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
اردبيل 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:31 ب.ظ
ایمن سازی و رفع نقاط حادثه خیز محور
خراسان رضوي 1398/1/21 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
10:14 ق.ظ
احداث دوربرگردان دوم محور
سمنان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
17:22 ب.ظ
احداث دوربرگردان دوم محور
سمنان 1398/1/20 تاریخ گذشته
16:57 ب.ظ
احداث و اسفالت راه روستایی
خراسان رضوي 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
ایجاد تقاطع غیر همسطح از محوطه جنوبغربی نمایشگاه به مسیر جنوب
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته