1397/08/28
13:28 ب.ظ
تعمیر و مرمت جاده های عشایر قشلاقی
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
اجرای عملیات رفع صیقلی رویه راه در
سمنان 1397/8/28 مهلت دار
11:56 ق.ظ
بهسازی راههای روستایی
مازندران 1397/8/28 مهلت دار
1397/08/27
14:47 ب.ظ
احداث جاده بین مزارع انارستان به
فارس 1397/8/27 مهلت دار
1397/08/26
13:11 ب.ظ
احداث رمپ ورود و خروج امام زاده
مازندران 1397/8/26 مهلت دار
13:10 ب.ظ
ترمیم و بهسازی راه دسترسی روستای قلعه پایان
مازندران 1397/8/26 مهلت دار
12:27 ب.ظ
اجرای عملیات ابنیه فنی در روستای
خراسان رضوي 1397/8/26 مهلت دار
10:23 ق.ظ
بازگشایی جاده های عشایری شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
بازگشایی جاده های عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/26 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
بازگشایی جاده های عشایری شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/26 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
اجرای جاده بین مزارع روستای
مركزي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:51 ق.ظ
تعمیر و مرمت راه های رنگی
گلستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
07:30 ق.ظ
اجرای پروژه محور روستایی قرمزی خلیفه
آذربايجان غربي 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:16 ب.ظ
اصلاح و بهسازی محور
يزد 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
مرمت جاده کمربندی پارک و ساخت دو دهنه ابنما
گلستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
راهگشایی مسیرهای عشایری --
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
راهگشایی مسیرهای عشایری --
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
مرمت جاده بین مزارع بخش مرکزی
فارس 1397/8/23 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
اجرای پروژه محور روستایی
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:05 ب.ظ
عملیات نوسازی و بهسازی جاده های منتهی به
خراسان جنوبي 1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
13:35 ب.ظ
احداث و تکمیل جاده بین مزارع --
سمنان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
ایجاد زیرساخت گردشگری راه دسترسی به سراب
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
ایجاد زیرساخت گردشگری
لرستان 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
احداث راه دسترسی به مجتمع خدمات
خراسان رضوي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی راه ایستگاه های مایکروویو
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
عملیات بهسازی و نوسازی راه ایستگاه
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
تکمیل و احداث محور
تکمیل و احداث محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تکمیل میدان
تکمیل میدان... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
بهسازی و تکمیل محوز مزرعه
اصفهان 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:31 ب.ظ
اساس به طول 1100 متر راه روستایی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
ساخت جاده زیراساس به طول2000 متر راه روستایی چنس
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
ساخت جاده زیراساس به طول 1500 متر راه روستایی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
اساس به طول 600 متر راه روستایی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
ساخت جاده زیراساس به طوب 2500 متر راه روستایی
مازندران 1397/8/20 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
احداث و بهسازی جاده بین مزارع
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ایجاد زیر ساخت گردشگری راه دسترسی به
لرستان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
احداث و تکمیل راههای بین مزارع و شن ریزی
سمنان 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی محور
خراسان شمالي 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
راهگشایی مسیرهای عشایری --
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
راهگشایی راههای عشایر شهرستان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
بستر سازی راه عشایری
اردبيل 1397/8/20 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
اجرای پروژه محور روستایی سولیک
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اجرای عملیات ابنیه فنی در روستای
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
احداث جاده بین مزارع شهرستان
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
مسیر دسترسی به دخمه
آذربايجان غربي 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
14:53 ب.ظ
تسطیح و مرمت جاده دسترسی به محیط بانی پشت کر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/19 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
احداث باند دوم محور
کرمان 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
اجرای عملیات تکمیلی زیرگذر 3راهی سد
مركزي 1397/8/19 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
مرمت و تیغ کشی راههای عشایری
سمنان 1397/8/19 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
مرمت جاده بین مزارع بخش مرکزی
فارس 1397/8/19 تاریخ گذشته