1397/10/11
16:26 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های 50UIC به یکدیگر طول
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریال U33
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
عایق الکتریکی پلی امیدی پیچ درز ریل 50 قطر خارجی 30 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های R60به یکدیگر طول کل 288/5 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
پین مسی اتصال ریل به ریل
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
دویل کردن تراورس دو متری و تبدیل ان به چهار متر
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:48 ق.ظ
خرید و نصب تراورس بتونی برای ریل راه ۀهن 33U
اصفهان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/28
08:54 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:04 ب.ظ
خرید تراورس و تجهیزات ریلی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:18 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز اداره
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:59 ق.ظ
خرید 250 عدد استراکچر GM
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:32 ب.ظ
ریل 8 متری (18 کیلویی هر متر ) فولاد
مازندران 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
سیم 120 سانتی متر دو سر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:57 ب.ظ
خرید سیزده ردیف قطعات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:06 ق.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی R60
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:57 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر عایق بندی ریل uic50
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:56 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:16 ب.ظ
فانوس سوزن ریل
فانوس سوزن ریل... راه و ترابری
اصفهان 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:07 ق.ظ
خرید 310 عدد استراکچرgm
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:43 ب.ظ
بوش و غلاف پوش سیلندر
اصفهان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/03/10
15:00 ب.ظ
خرید ریل قطار
خرید ریل قطار... راه و ترابری
تهران 1397/3/10 تاریخ گذشته