1397/11/01
10:02 ق.ظ
بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی سالن های فنی استان
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
13:30 ب.ظ
تعمیر وسایل گرمایشی مرکز مشاوره
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:12 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی مدرسه 3 کلاسه
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:57 ق.ظ
استانداردسازی سیستم گرمایشی 6باب اموزشگاه در منطقه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش 6 باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی 5 باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش یک باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش 8 باب  اموزرشگاه در
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:49 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش یک باب اموزشگاه شهادت
سمنان 1397/10/24 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدرسه استثنائی
آذربايجان شرقي 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه 5 کلاسه مقدس
گيلان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:29 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی هنرستان شهید
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:29 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه 6 کلاسه راهنمایی
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:28 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی 12 کلاسه متوسط
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
عملیات بهسازی  ونوسازی  سیستم گرمایشی اتاق نگهبانی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:59 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی دبستان 6 کلاسه شهید
گيلان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
تعمیرات گرمایشی مدرسه قائم
گيلان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/21
09:40 ق.ظ
هوشمند سازی و راه اندازی موتورخانه
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
19:19 ب.ظ
عیب یابی و تعمیر و سرویس سردخانه
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
سرویس و نگهداری سیستم گرمایشی موتورخانه
اردبيل 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
13:53 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی هنرستان شهید
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه 9 کلاسه
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی خوابگاه  امام خمینی
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی دبستان 6
گيلان 1397/10/18 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
10:05 ق.ظ
تجهیز و راه اندازی سردخانه منهای 35 درجه سانتیگراد پایگاه
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:04 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی ساختمان شهرک
تهران 1397/10/17 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه 6 کلاسه
گيلان 1397/10/17 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی مدرسه 5 کلاسه شهید
گيلان 1397/10/17 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی مدرسه 15 کلاسه
گيلان 1397/10/17 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی مدرسه 12 کلاسه متوسطه اول
گيلان 1397/10/17 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
استاندارسازی گرمایشی مدرسه 6 کلاسه شهید
گيلان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:22 ب.ظ
نصب سرویس و راه اندازی سیستم گرمایشی موتورخانه
قزوين 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تعمیرات سیستم تهویه سرمایشی
خوزستان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
08:59 ق.ظ
بررسی وضعیت کانالهای هوارسانی در رایزرهای اصلی
تهران 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:46 ب.ظ
تعمیر پمپ برج خنک کننده
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
اجرای تاسیسات گرمایشی مدرسه دخترانه
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
اجرای تاسیسات گرمایشی مدرسه دخترانه
کرمان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
14:10 ب.ظ
بهسازی برجهای خنک کننده
فارس 1397/10/10 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
ایجادراهروی سرد در سالن  دیتا مرکز
کرمان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:03 ب.ظ
اجرای دودکش ها و مصالح ساختمانی سالن همایش فاز 4
البرز 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:20 ب.ظ
استاندارسازی سیستم گرمایشی مدرسه شهید
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
استاندارسازی سیستم گرمایشی مدارس
مازندران 1397/10/5 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
انجام تاسیسات گرمایشی و ابرسانی
خراسان رضوي 1397/10/5 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
عیب یابی و تعمیر و سرویس سردخانه زیرصفر
البرز 1397/10/5 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی سالن های
آذربايجان شرقي 1397/10/5 تاریخ گذشته