1398/08/20
14:23 ب.ظ
تامین قطعات سیل ملخ
تامین قطعات سیل ملخ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/07/30
19:40 ب.ظ
اجاره بالگرد
اجاره بالگرد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/04/10
14:53 ب.ظ
خرید 2 عدد پهباد
خرید 2 عدد پهباد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
کرمان 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
19:02 ب.ظ
خرید سه عدد پهباد
خرید سه عدد پهباد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
کرمان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/03
18:29 ب.ظ
قطعات هواپیما شماره 1
قطعات هواپیما شماره 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/4/3 تاریخ گذشته