1398/05/28
10:09 ق.ظ
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت
مربی دارت جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی شنا اقایان جهت کارکنان
مربی شنا اقایان جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی شنا بانوان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان  وزارت بهداشت 70 جلسه
مربی والیبال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت 70 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت  بهداشت
مربی فوتسال اقایان جهت کارکنان وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:19 ب.ظ
مربی بدنسازی بانوان
مربی بدنسازی بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت
مربی تنیس جهت بانوان برای 80 جلسه وزارت بهداشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
13:48 ب.ظ
مربی ورزش والیبال برای اقایان
مربی ورزش والیبال برای اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:15 ب.ظ
اجاره سالن ورزشی
اجاره سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:17 ب.ظ
بلیط کارت جهت استفاده از مجموعه های ورزشی
بلیط کارت جهت استفاده از مجموعه های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
18:34 ب.ظ
تامین مربی جهت کارگاههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
تامین مربی جهت کارگاههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:18 ب.ظ
سالن تنیس جهت بانوان وزرات بهداشت 100 جلسه
سالن تنیس جهت بانوان وزرات بهداشت 100 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:53 ب.ظ
مربی ورزشی بدنسازی بانوان
مربی ورزشی بدنسازی بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
مربی ورزشی
مربی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
مربی ورزشی بدنسازی اقایان
مربی ورزشی بدنسازی اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
انجام فعالیت های مرتبط با امادگی جسمانی جهت بانوان
انجام فعالیت های مرتبط با امادگی جسمانی جهت بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:45 ب.ظ
اجاره استخر
اجاره استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
19:00 ب.ظ
اجاره استخر
اجاره استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
اجاره سالن بدنسازی
اجاره سالن بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
انجام امور مرتبط با امادگی جسمانی جهت بانوان
انجام امور مرتبط با امادگی جسمانی جهت بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
15:08 ب.ظ
بن کارت ورزشی تعداد 2000 فقره
بن کارت ورزشی تعداد 2000 فقره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:07 ب.ظ
خرید کارت استخر
خرید کارت استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
10:01 ق.ظ
مربی بدنسازی بانوان
مربی بدنسازی بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
مربی ورزش بدنسازی اقایان
مربی ورزش بدنسازی اقایان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
مربی والیبال بانوان
مربی والیبال بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
مربی فوتسال
مربی فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/23
18:07 ب.ظ
فعالیتهای ورزشی
فعالیتهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
فعالیتهای ورزشی
فعالیتهای ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/23 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید کارت استخر
خرید کارت استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/19
18:07 ب.ظ
خدمات اموزش فوتبال و شنا
خدمات اموزش فوتبال و شنا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
اجاره سانس استخر شنا برای دو ماه جهت استفاده پرسنل مدیریت درمان تامین اجتماعی
اجاره سانس استخر شنا برای دو ماه جهت استفاده پرسنل مدیریت درمان تامین اجتماعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:21 ق.ظ
286 عدد کارت ورزشی رفاهی استخر
286 عدد کارت ورزشی رفاهی استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:51 ب.ظ
سالن سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال برای کارکنان وزارت بهداشت-125 جلسه
سالن سرپوشیده جهت فوتسال و والیبال برای کارکنان وزارت بهداشت-125 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
سالن تنیس روی میز بانوان
سالن تنیس روی میز بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
فعالیت های ورزشی
فعالیت های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/04
17:38 ب.ظ
سالن استخر سرپوشیده با مربی جهت بانوان 45 جلسه
سالن استخر سرپوشیده با مربی جهت بانوان 45 جلسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/04/02
11:21 ق.ظ
تامین فضای ورزشی رشته های والیبال فوتسال
تامین فضای ورزشی رشته های والیبال فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/29
08:56 ق.ظ
فعالیتهای خدماتی شخصیی- استخر شنا با امکانات رفاهی
فعالیتهای خدماتی شخصیی- استخر شنا با امکانات رفاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/29 تاریخ گذشته
1398/03/27
10:26 ق.ظ
بلیط استخر سونا
بلیط استخر سونا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/3/27 تاریخ گذشته
1398/03/26
11:27 ق.ظ
تامین فضا ورزشی در رشته های والیبال و فوتسال در
تامین فضا ورزشی در رشته های والیبال و فوتسال در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/3/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
تهیه بلیط استخر به تعداد 87 نفر برای کارکنان اداره کل فرهنگ
تهیه بلیط استخر به تعداد 87 نفر برای کارکنان اداره کل فرهنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:09 ب.ظ
بلیط استخر در شهرستان
بلیط استخر در شهرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
10:31 ق.ظ
اجاره استخر جهت کارکنان اقا
اجاره استخر جهت کارکنان اقا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
10:52 ق.ظ
برگزاری مسابقات ورزشی
برگزاری مسابقات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/04
11:15 ق.ظ
مربی تنیس روی میز
مربی تنیس روی میز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/01
19:39 ب.ظ
تایم اختصاصی استخر
تایم اختصاصی استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
07:36 ق.ظ
اجاره استخر جهت کارکنان
اجاره استخر جهت کارکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:42 ق.ظ
تهیه بلیط استخر
تهیه بلیط استخر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/2/29 تاریخ گذشته