1398/11/02
10:52 ق.ظ
انجام کارهای تکمیلی تعویض کفوپوش سالن ورزشی
انجام کارهای تکمیلی تعویض کفوپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/11/2 مهلت دار
1398/11/01
21:21 ب.ظ
کفپوش سالن ورزشی
کفپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/11/1 مهلت دار
12:46 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/30
21:29 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی و نصب
خرید چمن مصنوعی و نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/10/30 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
نصب چمن مصنوعی در هنرستان
نصب چمن مصنوعی در هنرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/30 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله سدیچ جاسک همراه با دروازه فوتسال
خرید و نصب چمن مصنوعی محله سدیچ جاسک همراه با دروازه فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/30 مهلت دار
11:26 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله لشکری
خرید و نصب چمن مصنوعی محله لشکری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/30 مهلت دار
1398/10/29
21:16 ب.ظ
خرید نصب چمن مصنوع
خرید نصب چمن مصنوع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/29 مهلت دار
21:16 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله دوستکوقشم همراه با دروازه فوتسال
خرید و نصب چمن مصنوعی محله دوستکوقشم همراه با دروازه فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/29 مهلت دار
21:15 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله زیباشهر بندرعباس همراه بادروازه فوتسال
خرید و نصب چمن مصنوعی محله زیباشهر بندرعباس همراه بادروازه فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/29 مهلت دار
14:13 ب.ظ
تهیه اجرا کفپوش
تهیه اجرا کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/10/29 مهلت دار
14:12 ب.ظ
تهیه اجرا کفپوش سالن ع
تهیه اجرا کفپوش سالن ع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/10/29 مهلت دار
12:40 ب.ظ
چمن مصنوعی به مساحت 800 مترمربع
چمن مصنوعی به مساحت 800 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/29 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
تعویض کفپوش و بازسازی سالن ورزشی
تعویض کفپوش و بازسازی سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/10/29 مهلت دار
08:15 ق.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی
خرید نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
20:52 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله محمد شمسی بندرعباس همراه با دروازه فوتسال
خرید و نصب چمن مصنوعی محله محمد شمسی بندرعباس همراه با دروازه فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/10/28 مهلت دار
1398/10/26
14:36 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/10/26 تاریخ گذشته
1398/10/25
18:25 ب.ظ
تهیه و نصب زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 44*24 شهرستان
تهیه و نصب زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال 44*24 شهرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی موتوفیلامنت
خرید چمن مصنوعی موتوفیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
21:30 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:30 ب.ظ
تهیه نصب چم مصنوعی موسویه
تهیه نصب چم مصنوعی موسویه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
21:30 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
18:50 ب.ظ
تعویض 50 مترمربع کفپوش معیوب سالن ورزشی سایبان در شهر
تعویض 50 مترمربع کفپوش معیوب سالن ورزشی سایبان در شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/24 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی رقه
خرید و نصب چمن مصنوعی رقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
کفپوش سالن ورزشی جنس اکام
کفپوش سالن ورزشی جنس اکام... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/10/24 تاریخ گذشته
1398/10/23
21:31 ب.ظ
چمن مصنوعی MINPRO120P 50S140H16
چمن مصنوعی MINPRO120P 50S140H16... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/23 تاریخ گذشته
1398/10/22
10:04 ق.ظ
تعویض 50 مترمربع کفپوش معیوب سالن ورزشی سایبان در شهر
تعویض 50 مترمربع کفپوش معیوب سالن ورزشی سایبان در شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
22:10 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/21 تاریخ گذشته
22:10 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/21 تاریخ گذشته
22:09 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/19
10:27 ق.ظ
کفپوش 20 میل تاتامی
کفپوش 20 میل تاتامی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/10/19 تاریخ گذشته
1398/10/17
21:21 ب.ظ
تهیه اجرای چمن مصنوعی
تهیه اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/17 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
کفپوش 2 میل تاتامی
کفپوش 2 میل تاتامی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/10/17 تاریخ گذشته
1398/10/16
10:56 ق.ظ
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع زمین فوتسال
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع زمین فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/16 تاریخ گذشته
1398/10/15
20:53 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/15 تاریخ گذشته
20:53 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی رقه
خرید و نصب چمن مصنوعی رقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/10/15 تاریخ گذشته
18:30 ب.ظ
زمین چمن مصنوعی ایرانی
زمین چمن مصنوعی ایرانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/15 تاریخ گذشته
1398/10/14
20:55 ب.ظ
چمن مصنوعی مدل زیرا با تراکم 160 میل اندازه پایل
چمن مصنوعی مدل زیرا با تراکم 160 میل اندازه پایل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
20:44 ب.ظ
چمن مصنوعی مدل زیرا با تراکم 160 میل اندازه
چمن مصنوعی مدل زیرا با تراکم 160 میل اندازه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/14 تاریخ گذشته
20:43 ب.ظ
چمن مصنوعی مدل زبرا و نصب و اجرا
چمن مصنوعی مدل زبرا و نصب و اجرا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/14 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی
خرید نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/10/14 تاریخ گذشته
1398/10/12
14:53 ب.ظ
چمن مصنوعی مدل زیرا پایل 50 با تراکم
چمن مصنوعی مدل زیرا پایل 50 با تراکم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/12 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
چمن مصنوعی مدل زیرا اندازه پابل
چمن مصنوعی مدل زیرا اندازه پابل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/12 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
چمن مصنوعی طرح زیرا با اندازه  پایل
چمن مصنوعی طرح زیرا با اندازه پایل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/10/12 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
تعمیرات پارکت
تعمیرات پارکت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/10/12 تاریخ گذشته
1398/10/11
12:56 ب.ظ
کفپوش مشبک ضد لغزش 4 میل به رنگ نارنجی
کفپوش مشبک ضد لغزش 4 میل به رنگ نارنجی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/10/11 تاریخ گذشته
1398/10/09
11:24 ق.ظ
کف پوش ورزشی پی وی سی طرح چوب
کف پوش ورزشی پی وی سی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/9 تاریخ گذشته
1398/10/07
12:58 ب.ظ
کفپوش 3 مترمربع به متراژ 350 مترمربع
کفپوش 3 مترمربع به متراژ 350 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/7 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
کفپوش سالن تنیس رومیز
کفپوش سالن تنیس رومیز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/10/7 تاریخ گذشته
1398/10/02
13:44 ب.ظ
کف پوش ورزشی پی وی سی طرح چوب
کف پوش ورزشی پی وی سی طرح چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/10/2 تاریخ گذشته