1397/08/29
15:51 ب.ظ
چمن مصنوعی زمین فوتبال سراب
چمن مصنوعی زمین فوتبال سراب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
14:11 ب.ظ
چمن مصنوعی ورزشی جهت تامین نیاز مدارسپه
چمن مصنوعی ورزشی جهت تامین نیاز مدارسپه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/8/28 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت 12000-5/8 با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت 12000-5/8 با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
12:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:18 ب.ظ
خرید و چمن مصنوعی محله ای
خرید و چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله
خرید و نصب چمن مصنوعی محله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای زمین
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید ونصب چمن مصنوعی دشت
خرید ونصب چمن مصنوعی دشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
14:42 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/23 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند
چمن مصنوعی 50 م م الیاف هلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/14
13:13 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون مدل منو فیلامنت
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون مدل منو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/8/14 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
زمین چمن مصنوعی 800 مترمربع
زمین چمن مصنوعی 800 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
11:47 ق.ظ
2800 متر مربع چمن مصنوعی فلومنت 5 سانتی تراکم 8300
2800 متر مربع چمن مصنوعی فلومنت 5 سانتی تراکم 8300... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:34 ق.ظ
چمن مصنوعی منوفیلامنت روستای
چمن مصنوعی منوفیلامنت روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:28 ق.ظ
چمن مصنوعی نسا
چمن مصنوعی نسا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
چمن مصنوعی -
چمن مصنوعی -... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
10:16 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی ورزشی
خرید چمن مصنوعی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
13:51 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای کوره ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای کوره ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:30 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله
خرید و نصب چمن مصنوعی محله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/24
09:27 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی 700*2 مترمربع
خرید چمن مصنوعی 700*2 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
09:33 ق.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی زمین مینی فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:30 ب.ظ
تعوئیض چمن فضای سبز
تعوئیض چمن فضای سبز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/7/19 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:56 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:08 ب.ظ
چمن مصنوعی سبزرنگ
چمن مصنوعی سبزرنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/04
11:54 ق.ظ
گرانول لاستیکی مشکی 2 تن به همراه
گرانول لاستیکی مشکی 2 تن به همراه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/22
09:14 ق.ظ
زمین چمن فوتسال جهت کارکنان وزارت
زمین چمن فوتسال جهت کارکنان وزارت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/20
16:10 ب.ظ
زمین چمن فوتسال
زمین چمن فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
چمن مصنوعی زمین فوتبال
چمن مصنوعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/6/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
گرانول لاستیکی مشکی 2 تن +
گرانول لاستیکی مشکی 2 تن +... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/14
11:37 ق.ظ
چمن مصنوعی به ابعاد 40*20
چمن مصنوعی به ابعاد 40*20... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/01
08:43 ق.ظ
تکمیل زمین چمن مصنوعی
تکمیل زمین چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/6/1 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/6/1 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
چمن مصنوعی زمین
چمن مصنوعی زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/29
13:51 ب.ظ
چمن مصنوعی بهمراه نصب
چمن مصنوعی بهمراه نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/28
08:50 ق.ظ
نصب چمن مصنوعی زمین فوتسال
نصب چمن مصنوعی زمین فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/5/28 تاریخ گذشته