1398/05/30
12:09 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت
چمن مصنوعی سوپر مونو فیلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:08 ب.ظ
چمن مصنوعی گز بلند
چمن مصنوعی گز بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کفپوش سالن
کفپوش سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
کفپوش برای سالن ورزشی
کفپوش برای سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:29 ب.ظ
خرید و نصب کفپوش ورزشی پلی پروپلین
خرید و نصب کفپوش ورزشی پلی پروپلین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/08
10:37 ق.ظ
کفپوش ورزشی
کفپوش ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:13 ب.ظ
چمن مصنوعی روستای بوالخیر
چمن مصنوعی روستای بوالخیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:29 ق.ظ
چمن مصنوعی متوفیلامنت 12000 پایل 50 میلیمتری تراکم 140 پهنای نخ
چمن مصنوعی متوفیلامنت 12000 پایل 50 میلیمتری تراکم 140 پهنای نخ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
09:38 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستایی
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:14 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:48 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
کفپوش گرانول بدنسازی
کفپوش گرانول بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی
خرید نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت
خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:42 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی شامل برچیدن کف پوش قدیمی تهیه ونصب کف پوش جدید
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی شامل برچیدن کف پوش قدیمی تهیه ونصب کف پوش جدید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
خرید و حمل تخلیه و نصب مصنوعی روستائی
خرید و حمل تخلیه و نصب مصنوعی روستائی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید و حمل و نصب و تخلیه چمن  مصنوعی روستای
خرید و حمل و نصب و تخلیه چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید و حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای اینچه علیا
خرید و حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای اینچه علیا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مسنوعی روستای
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مسنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:42 ب.ظ
خرید کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی ضخامت 4 میلیمتر به متراژ 700
خرید کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی ضخامت 4 میلیمتر به متراژ 700... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:10 ب.ظ
تهیه حمل و نصب و خط کشی چمن مصنوعی
تهیه حمل و نصب و خط کشی چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:18 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی چهل زرعی عرب
خرید چمن مصنوعی چهل زرعی عرب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:48 ق.ظ
استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت
استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:01 ق.ظ
باب خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه
باب خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:08 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی جعفریان
خرید چمن مصنوعی جعفریان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:55 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی مینی فوتبال چهل زرعی عرب
خرید چمن مصنوعی مینی فوتبال چهل زرعی عرب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
08:34 ق.ظ
زمین چمن مصنوعی زیباشهر
زمین چمن مصنوعی زیباشهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:40 ب.ظ
چمن مصنوعی مونوفیلامنت شامل سیلیس و گرانول و رئوتکستایل و چسب جهت نصب
چمن مصنوعی مونوفیلامنت شامل سیلیس و گرانول و رئوتکستایل و چسب جهت نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:54 ب.ظ
خرید-حمل-تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای شویر
خرید-حمل-تخلیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای شویر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/4/12 تاریخ گذشته
19:54 ب.ظ
خرید حمل تحلیه ونصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای خیراباد از توابع شهرستان سلطانیه
خرید حمل تحلیه ونصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستای خیراباد از توابع شهرستان سلطانیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:42 ب.ظ
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/11 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید و نصب 780 متر مربع چمن مصنوعی
خرید و نصب 780 متر مربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
چمن مصنوعی پلاستیکی کاربرد خدمات محیطی ضخامت50  م م
چمن مصنوعی پلاستیکی کاربرد خدمات محیطی ضخامت50 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/06
13:02 ب.ظ
خرید و حمل چمن مصنوعی
خرید و حمل چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
خرید حمل و چمن مصنوعی
خرید حمل و چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:09 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/4/4 تاریخ گذشته