1397/10/26
12:08 ب.ظ
خرید و نصب 270 متر مربع چمن مصنوعی
خرید و نصب 270 متر مربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:27 ب.ظ
پروژه اجرای چمن مصنوعی مجموعه دانشگاه
پروژه اجرای چمن مصنوعی مجموعه دانشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
چمن مصنوعی 50 میل 14*10 گره سه لایه نخ 1500 متر
چمن مصنوعی 50 میل 14*10 گره سه لایه نخ 1500 متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
خرید  ونصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید ونصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/13
16:06 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/13 تاریخ گذشته
16:05 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای کوی
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای کوی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
12:50 ب.ظ
خرید چمن کاشت چمت تسطیح زمین
خرید چمن کاشت چمت تسطیح زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:53 ق.ظ
چمن مصنوعی  خوشاب 10056 مترمربع
چمن مصنوعی خوشاب 10056 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:11 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خرید  ونصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید ونصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/10/6 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
چمن مصنوعی 1072 مترمربع
چمن مصنوعی 1072 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:28 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
13:08 ب.ظ
خرید و نصب  چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/1 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:54 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/9/29 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی با اجرای لایه
خرید حمل و نصب چمن مصنوعی با اجرای لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/27
09:22 ق.ظ
اجرای چمن مصنوعی در 3 قطعه 3 روستا
اجرای چمن مصنوعی در 3 قطعه 3 روستا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:25 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی در سه قلعه در سه روستا
اجرای چمن مصنوعی در سه قلعه در سه روستا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
18:18 ب.ظ
چمن مصنوعی 1072 مترمربع
چمن مصنوعی 1072 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/26 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی مسیر سلامت
اجرای چمن مصنوعی مسیر سلامت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:52 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:20 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین  ورزش عرض 4 متر  مدل ED GRASS بسته رولی 25M
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 4 متر مدل ED GRASS بسته رولی 25M... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:36 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی فقط نصب  مدرسه
اجرای چمن مصنوعی فقط نصب مدرسه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
چمن مصنوعی سفید زمین  ورزشی عرض2 متر مدل ED GRASS
چمن مصنوعی سفید زمین ورزشی عرض2 متر مدل ED GRASS... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
چمن مصنوعی برای زمین فوتبال
چمن مصنوعی برای زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:33 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:43 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای ورز
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای ورز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:58 ب.ظ
اجرای چمن مصنوعی
اجرای چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/13
10:36 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون
خرید چمن مصنوعی ورزشی و دکوراسیون... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:51 ب.ظ
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2متر مدل EDGRASS
چمن مصنوعی سبز زمین ورزش عرض 2متر مدل EDGRASS... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
چمن مصنوعی منو فلامنت
چمن مصنوعی منو فلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی به منظور احداث زمین ورزشی ...
تامین چمن مصنوعی به منظور احداث زمین ورزشی ...... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:56 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی روستای
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی
تامین چمن مصنوعی مورد نیاز برای زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
چمن مصنوعی منولامنت سبز روشن ورزشی عرض 4/10 متر بسته رولی متری
چمن مصنوعی منولامنت سبز روشن ورزشی عرض 4/10 متر بسته رولی متری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:58 ب.ظ
600 مترمربع چمن مصنوعی
600 مترمربع چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/11 تاریخ گذشته