1397/10/23
17:20 ب.ظ
برونسپاری خدمات کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/10/23 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
چاپ و تکثیر و تایپ شبکه
کرمانشاه 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
واگذاری محل تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
واگذاری تایپ و تکثیر شبکه بهداشت
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/18
19:44 ب.ظ
واگذاری امور چاپ و تکثیر بیمارستان
کرمانشاه 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:05 ب.ظ
واگذاری واحد چاپ و تکثیر و انتشارات
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/09
09:25 ق.ظ
واگذاری تایپ و تکثیر شبکه بهداست درمان
خراسان شمالي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
واگذاری خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/10/9 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
برونسپاری خدمات تکثیر اداره کل
آذربايجان شرقي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:55 ق.ظ
واگذاری امور کپی و تکثیر اداره کل
آذربايجان شرقي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/09/22
09:47 ق.ظ
خرید چاپ لیبل و تکثیر DVDبا قاب شفاف
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:54 ب.ظ
تهیه کپی از مدارک و اسناد واحدهای مختلف
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:43 ب.ظ
امور دبیرخانه چاپ و تکثیر ماشین نویسی تایپ
مركزي 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
13:47 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر
مازندران 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
خدمات تکثیر-
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خدمات تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خدمات تکثیر کمیته امداد
آذربايجان شرقي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/15
11:24 ق.ظ
خرید خدمات تکثیر نامه ماهیانه 3500 برگ
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:24 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:37 ب.ظ
اسکن پرونده های امور مشترکین منابع اب
کرمانشاه 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:04 ب.ظ
تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:29 ب.ظ
خدمات تکثیر شرکت ابفار
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:02 ب.ظ
تکثیر و کپی اوراق اداری سازمان
هرمزگان 1397/7/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
اسکن پرونده های راکد مدارک
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:38 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر
گيلان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:31 ب.ظ
امور زیراکس در مرکز
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:31 ق.ظ
واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی رادیو لوژی
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:20 ب.ظ
ارائه خدمات عمومی تایپ و تکثیر و اداری
قم 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:36 ق.ظ
تایپ و تکثیر معاونت درمان
خراسان شمالي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:30 ق.ظ
امور تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:17 ب.ظ
واگذاری خدمات انتشارات حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان
کرمانشاه 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:22 ب.ظ
انجام تایپ و تکثیر بصورت حجمی
يزد 1397/6/10 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی تکثیر کمیته امداد امام خمنی منطقه
آذربايجان شرقي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:58 ب.ظ
واگذاری انتشارات دانشگاه
مركزي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/03
16:38 ب.ظ
واگذاری انتشارات
مركزي 1397/6/3 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
قرار داد انجام امور تکثیر اوراق مرکز
خراسان شمالي 1397/6/3 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
واحد تکثیر اداره
اصفهان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/29
1397/05/27
14:52 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ
گيلان 1397/5/27 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
واگذاری واحد تکثیر اداره دبیرخانه
اصفهان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
1397/05/23
16:04 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ نامه های اداری
گيلان 1397/5/23 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/17
15:10 ب.ظ
اسکن اسناد مالی اداره کل راهداری و حمل و نقل
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
قرارداد انجام امورتکثیر اوراق مرکز
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:51 ب.ظ
خرید خدمات امور تایپ و تکثیر معاونت غذا
خراسان شمالي 1397/5/8 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی
مركزي 1397/5/8 تاریخ گذشته