1397/08/15
11:24 ق.ظ
خرید خدمات تکثیر نامه ماهیانه 3500 برگ
تهران 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
08:24 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات تایپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
13:37 ب.ظ
اسکن پرونده های امور مشترکین منابع اب
کرمانشاه 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:04 ب.ظ
تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/21
12:29 ب.ظ
خدمات تکثیر شرکت ابفار
فارس 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:02 ب.ظ
تکثیر و کپی اوراق اداری سازمان
هرمزگان 1397/7/19 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
اسکن پروندهای راکد مدارک پزشکی
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
اسکن پرونده های راکد مدارک
مركزي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری محل جهت ارائه خدمات تایپ و تکثیر
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
13:38 ب.ظ
انجام امور چاپ و تکثیر
گيلان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:31 ب.ظ
امور زیراکس در مرکز
فارس 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:31 ق.ظ
واگذاری تایپ گزارش سونوگرافی رادیو لوژی
فارس 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:20 ب.ظ
ارائه خدمات عمومی تایپ و تکثیر و اداری
قم 1397/6/26 تاریخ گذشته
00:36 ق.ظ
تایپ و تکثیر معاونت درمان
خراسان شمالي 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/20
11:30 ق.ظ
امور تایپ و تکثیر
خراسان شمالي 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:17 ب.ظ
واگذاری خدمات انتشارات حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان
کرمانشاه 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/10
14:22 ب.ظ
انجام تایپ و تکثیر بصورت حجمی
يزد 1397/6/10 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی تکثیر کمیته امداد امام خمنی منطقه
آذربايجان شرقي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
15:58 ب.ظ
واگذاری انتشارات دانشگاه
مركزي 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/03
16:38 ب.ظ
واگذاری انتشارات
مركزي 1397/6/3 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
قرار داد انجام امور تکثیر اوراق مرکز
خراسان شمالي 1397/6/3 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
واحد تکثیر اداره
اصفهان 1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/29
1397/05/27
14:52 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ
گيلان 1397/5/27 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
واگذاری واحد تکثیر اداره دبیرخانه
اصفهان 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
1397/05/23
16:04 ب.ظ
واگذاری خدمات حجمی فتوکپی و اسکن و تایپ نامه های اداری
گيلان 1397/5/23 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات کپی و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/17
15:10 ب.ظ
اسکن اسناد مالی اداره کل راهداری و حمل و نقل
گلستان 1397/5/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
قرارداد انجام امورتکثیر اوراق مرکز
خراسان شمالي 1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:51 ب.ظ
خرید خدمات امور تایپ و تکثیر معاونت غذا
خراسان شمالي 1397/5/8 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر ستاد دانشگاه علوم پزشکی
مركزي 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
16:19 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر ستاد
مركزي 1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/04
13:11 ب.ظ
چاپ و تکثیر
آذربايجان شرقي 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/05/03
14:44 ب.ظ
امور مربوط به تایپ کپی چاپ تکثیر ثبت و
همدان 1397/5/3 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
امور مربوط به تایپ کپی چاپ تکثیر ثبت
همدان 1397/5/3 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
اسکن
اسکن... خدمات
آذربايجان شرقي 1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
17:18 ب.ظ
اسکن پرونده های امور اراضی همراه با تهیه
هرمزگان 1397/5/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
فعالیت های مربوط به چاپ تکثیر
مركزي 1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/24
13:06 ب.ظ
خدمات چاپ و تکثیر بیمارستان
آذربايجان شرقي 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/23
13:57 ب.ظ
اسکن نقشه و گزارش
آذربايجان شرقي 1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/14
22:42 ب.ظ
تعداد 50000 برگ اسکن و بارگزاری
تهران 1397/4/14 تاریخ گذشته
22:42 ب.ظ
خرید خدمات کپی و تکثیر
تهران 1397/4/14 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
1397/04/12
13:17 ب.ظ
خدمات پشتیبانی اداری شامل تایپ-تکثیر-نامه رسانی و
يزد 1397/4/12 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
اجاره ایستگاههای زیراکس در 3 دانشکده
چهارمحال بختياري 1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/07
14:13 ب.ظ
واگذاری امور چاپ و ماشین نویسی اداره
کردستان 1397/4/7 تاریخ گذشته
00:30 ق.ظ
چاپ و تکثیر کپی مستقر
همدان 1397/4/6 تاریخ گذشته