1398/01/31
14:25 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری فضای سبز محوطه ها
مازندران 1398/1/31 مهلت دار
14:24 ب.ظ
1398/01/30
08:53 ق.ظ
نگهداری و مراقبت از درختان و فضای سبز و نظافت محوطه
زنجان 1398/1/30 تاریخ گذشته
1398/01/28
16:03 ب.ظ
انجام امور مربوط به نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف
يزد 1398/1/28 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:53 ق.ظ
نگهداری و ترمیم مجموعه های فضای سبز -
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
15:58 ب.ظ
تعمیر و نگهداری
لرستان 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
20:24 ب.ظ
رسیدگی بهسازی  و ساماندهی فضاهای سبز بناهای تحت مالکیت
آذربايجان شرقي 1398/1/24 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
واگذاری نگهداشت زمین چمن تربیت بدنی
فارس 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
13:16 ب.ظ
نگهداری فضای سبز داخلی و گلدانها و امور باغبانی
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
گل و گیاه
گل و گیاه... خدمات
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:36 ق.ظ
نگهداری فضای سبز و خدمات
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:12 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و خدمات
تهران 1398/1/21 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
1398/01/20
17:47 ب.ظ
سمپاشی علفهای هرز و گوگردپاشی و خارکنی و ...
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
واگذاری فضای سبز سردخانه و محوطه بیمارستان
کرمانشاه 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
16:17 ب.ظ
واگذاری امور حفظ و نگهداشت فضای سبز
کرمانشاه 1398/1/19 تاریخ گذشته
16:14 ب.ظ
واگذاری فضای سبز سردخانه و محوطه
کرمانشاه 1398/1/19 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
انجام امور باغبانی و فضای سبز
فارس 1398/1/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خدمات فضای سبز نواحی تحت پوشش
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
10:04 ق.ظ
واگذاری شرایط مربوط به فضای سبز به صورت قرار داد یکساله
کرمانشاه 1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:10 ب.ظ
واگذاری امور فضای سبز
کرمانشاه 1398/1/17 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
انجام خدمات فضای سبز .
مركزي 1398/1/17 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خدمات باغداری نظارت و اجرایی باغهای تاریخی
خراسان جنوبي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/29
10:30 ق.ظ
اجرای ابیاری و نگهداری فضای سبز
کرمانشاه 1397/12/29 تاریخ گذشته
1397/12/28
15:47 ب.ظ
نگهدای فضای سبز شهرکهای صنعتی استان
چهارمحال بختياري 1397/12/28 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
نگهداری فضای سبز شهرکهای صنعتی استان
چهارمحال بختياري 1397/12/28 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و نظافت محوطه و واحد امحا زباله بیمارستان
خراسان شمالي 1397/12/28 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
واگذاری خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز
هرمزگان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/27
21:36 ب.ظ
نگهداری زمین چمن فوتبال مجموعه ورزشی
کرمانشاه 1397/12/27 تاریخ گذشته
19:51 ب.ظ
خدمات باغداری ونظارت و اجرای باغ های
خراسان جنوبي 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
09:19 ق.ظ
ابیاری و نگهداری فضای سبز
کرمانشاه 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
14:01 ب.ظ
انجام خدمات فضای سبز
مركزي 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
واکاری وکود دهی چمن زمین فوتبال
قزوين 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و باغبانی
فارس 1397/12/25 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خدمات باغداری نظارت و اجرای باغ های تاریخی
خراسان جنوبي 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:11 ب.ظ
12:43 ب.ظ
درختکاری و ابیاری محوطه پست
خراسان رضوي 1397/12/22 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
واگذاری نگهداشت باغچه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
06:10 ق.ظ
انجام خدمات نگهداری فضای سبز اماکن و محوطه ها
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
06:10 ق.ظ
انجام خدمات نگهداری فضای سبز محوطه های
مازندران 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
14:44 ب.ظ
مراقبتهای نگهداری زمین چمن مصنوعی فوتبال مجموعه ورزشی
کرمانشاه 1397/12/21 تاریخ گذشته