1397/10/30
18:31 ب.ظ
خریدو کاشت نهال و لوله گذاری شبکه ابیاری
بوشهر 1397/10/30 مهلت دار
1397/10/29
14:08 ب.ظ
خدمات حفظ و نگهداری درختان مثمر باغ
فارس 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/20
14:13 ب.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز
اصفهان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:15 ب.ظ
خرید خدمات راهبری و نگهداشت فضای سبز
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
عملیات وجین علف های هرز مزرعه کلزا و گلرنگ
اردبيل 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
11:32 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز بیمارستان
اصفهان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/12
10:10 ق.ظ
نگهداری فضای سبز سازمان
تهران 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
18:28 ب.ظ
حفظ و نگهداری و ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص فضای سبز و
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
18:23 ب.ظ
نگهداری فضای سبز سازمان حفظ
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:15 ب.ظ
پروژه نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:32 ب.ظ
نگهداری فضای سبز محوطه سازمان
تهران 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/22
14:01 ب.ظ
نگهداری فضای سبز سد 15 خرداد
قم 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
1397/09/18
15:28 ب.ظ
سربرداری و هرس درختان چنار قدیمی
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
نگهداری فضای سبز وزارت علوم
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
هرس و قلمه زنی درختان سبز
اردبيل 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
12:55 ب.ظ
احداث و زیباسازی فضای سبز شهرک صنعتی
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
هرس درختان و قلعه زنی درختچه های فضای سبز دانشگاه
اردبيل 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/11
11:13 ق.ظ
نگهداری فضای سبز برج
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:38 ق.ظ
اجرای پروژه بازسازی فضای سبز و تاسیسات شهری
لرستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
فضای سبز بندر
خوزستان 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:02 ب.ظ
حفظ و نگهداری زمین های فوتبال
البرز 1397/9/6 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
نظافت و نگهداری فضای سبز شهرک
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:17 ق.ظ
راهبری پاکسازی اماکن + ترمیم و نگهداری فضای سبز
خوزستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:56 ق.ظ
خدماتی و فضای سبز
خراسان شمالي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
09:42 ق.ظ
نظافت و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
12:02 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
کار خدماتی فضای سبز
بوشهر 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
10:35 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
12:49 ب.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان پورسینا
خراسان شمالي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
10:24 ق.ظ
عملیات احداث و زیبا سازی فضای سبز شهرک صنعتی
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/12
11:29 ق.ظ
گلکاری خیابان هدایتکار
البرز 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/06
13:42 ب.ظ
پشتیبانی و نگهداری فضای سبز و باغبانی
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
نگهداری فضای سبز
مازندران 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/03
21:10 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
مازندران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
13:20 ب.ظ
انجام خدمات مربوط به نگهداری فضای سبز
لرستان 1397/7/29 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
نظافت و نگهداری فضای سبز شهرک
تهران 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:06 ب.ظ
واگذای فضای سبز و رختشویخانه بیمارستان
خراسان شمالي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:34 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات راهبری و نگهداشت فضای
اصفهان 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
کاشت فضای سبز فازهای 7و4
البرز 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
14:43 ب.ظ
طرح تفضیلی فضای سبز
آذربايجان شرقي 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
13:07 ب.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز نیروگاه گازی
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
واگذاری فضای سبز بیمارستان
خراسان شمالي 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:12 ب.ظ
کاشت فضاهای سبز فاز های
البرز 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
13:00 ب.ظ
خرید اقلام جهت فضای سبز مجموعه
تهران 1397/7/11 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
نگهداری فضای سبز و تاسیسات ابیاری
اصفهان 1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
12:46 ب.ظ
نگهداری فضای سبز بیمارستان تخصصی ایت اله هاشمی رفسنجانی
خراسان شمالي 1397/7/10 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
نگهداری و بهره برداری از فضای سبز
بوشهر 1397/7/10 تاریخ گذشته