1397/08/24
13:51 ب.ظ
تامین بخشی از مصالح و نیروی انسانی پروژه مرمت
خراسان شمالي 1397/8/24 مهلت دار
13:00 ب.ظ
تامین یک نفر کارشناس به مدت 4 ماه روستای
فارس 1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
10:11 ق.ظ
1397/08/21
10:55 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:47 ق.ظ
تامین 5 نفر نیروی انسانی به مدت 15 روزکاری جهت رسیدگی
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:50 ق.ظ
نیروی بازنشسته جهت انجام امور حقوقی بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:21 ب.ظ
تامین نیرو حفاظتی مسلح
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
1397/08/12
11:54 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:43 ب.ظ
تامین نیروی حفاظت و نگهبانی
مركزي 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
تامین 14 نفر نیرو مراکز اورژانس مددکار و روانشناس
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:50 ق.ظ
1397/08/06
10:22 ق.ظ
تامین 6 نفر نیروی انسانی موردنیاز مراکز
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:23 ب.ظ
تامین نیروی حفاظت و نگهبانی
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:50 ق.ظ
تامین مدرس جهت دوره های اموزشی
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:53 ق.ظ
جذب نیرو در دفتر فنی عمرانی
مركزي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:18 ب.ظ
قرارداد حجمی5 نفر نیروی کارشناس جهت کار
بوشهر 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:48 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
یک نفر تکنسین برق و شبکه تاسیسات
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:25 ب.ظ
خدمات نیروهای حجمی واحد
خراسان شمالي 1397/7/22 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
تامین نیروی حفاظتی مسلح برای شعب و پول رسانی
گيلان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:08 ب.ظ
قرارداد حجمی 5 نفر نیرو جهت کار در شهرستان
بوشهر 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:40 ب.ظ
نیروهای حجمی واحد حقوقی شرکت
خراسان شمالي 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:11 ق.ظ
تامین 6 نفر نیرو جهت سرپرستی خوابگاههای پسران
مركزي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:43 ب.ظ
اعلام نیاز دانشگاه صنعتی برای جذب
همدان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
17:06 ب.ظ
تعداد 2 نفر کارشناس ازمایشگاهی
همدان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
12:46 ب.ظ
خرید خدماتی به منظور بکارگیری تعداد 4 نفر نیروی خدماتی
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت نگهداری
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت نگهداری از گله
خراسان شمالي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
1397/07/10
13:01 ب.ظ
جذب نیرو در زمینه فعالیت در دفتر فنی عمرانی دانشگاه
مركزي 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تامین نیروی خدماتی
گلستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
تامین نیروی راننده
گلستان 1397/7/10 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تامین نیروی انسانی خدماتی نظاقتی مراقبتی
البرز 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:06 ب.ظ
خرید خدمت نیروی انسانی مرکز اورژانس اجتماعی
خوزستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:44 ب.ظ
خدمات نیروهای حجمی
خراسان شمالي 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
16:29 ب.ظ
کارگیری نیروهای کارگری دستمزدی بصورت
زنجان 1397/7/2 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
به کارگیری نیروهای کارگری دستمزدی
قزوين 1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:02 ب.ظ
6 نفر نیروی خدماتی
مركزي 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
14:00 ب.ظ
ده نفر نیرو جهت نظافت 700 متر
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
12:19 ب.ظ
استفاده از نیروهای پروژه ای
لرستان 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
17:20 ب.ظ
تامین 2 نفر نیروی تاسیساتی بصورت تمام وقت
قزوين 1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/25
22:59 ب.ظ
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور اداری پشتیبانی و
زنجان 1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:42 ب.ظ
بکارگیری نیروی خدمات جهت اداره کل
لرستان 1397/6/22 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدماتی
سمنان 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/21
13:09 ب.ظ
تامین نیرو طبخ و توزیع غذا
مركزي 1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/06/20
12:34 ب.ظ
تامین نیروی خدماتی و تاسیساتی
چهارمحال بختياري 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
08:51 ق.ظ
تعداد 7 نفر نیروی خدماتی
لرستان 1397/6/18 تاریخ گذشته