1397/10/25
18:16 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
قم 1397/10/25 مهلت دار
1397/10/18
13:21 ب.ظ
1397/10/15
11:53 ق.ظ
تامین نیروی کار روزمزد ساعتی کارگر
اصفهان 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:28 ق.ظ
تامین نیرو خدماتی تالار
فارس 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:58 ق.ظ
جذب نیروی خدماتی
البرز 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:35 ب.ظ
تامین نیروی خدماتی بابت تالار
فارس 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:18 ب.ظ
تامین نیروی انسانی جهت طبخ و توزیع غذا بیمارستان
زنجان 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:15 ب.ظ
تامین نیرو انشانی جهت طبخ و توزیع غذای بیمارستان
زنجان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:55 ب.ظ
تامین تعداد 4 نفر نیروی مربی
هرمزگان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:54 ب.ظ
پشتیبانی 4 نفر نیرو خدماتی
مركزي 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:48 ب.ظ
بکارگیری نیروهای کارگری دستمزدی فصلی - مقطعی در استان
زنجان 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:05 ب.ظ
تامین نیروی اداری و خدماتی  بابت تالار
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
پشتیبانی 4 نفر نیروی خدماتی
مركزي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:28 ب.ظ
تعداد 6 نفر نیروی نگهبان مورد تایید ناجا
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
تامین 3 نفر نیروی حفاظتی و نگهبانی
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
08:23 ق.ظ
تامین نیرو انسانی پخت غذا و پیشخدمتی
آذربايجان غربي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:15 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
قم 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:46 ق.ظ
پشتیبانی فنی و نیروی انسانی
البرز 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تامین 4 نفر نیرو بابت تالار
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:39 ب.ظ
08:59 ق.ظ
تامین 1 نفر نیروی خدماتی به مدت 4 ماه
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:40 ب.ظ
پشتیبانی 4 نفر نیروی خدماتی شرکت خدمات
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
تامین نیروی کارشناس جهت انجام امور محوطه اداری
فارس 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:57 ق.ظ
تامین نیروی انسانی جهت نگهداری گله
خراسان شمالي 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:50 ب.ظ
یک نفر نیروی ابدارچی برای خدمت رسانی به  نفر
لرستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
09:59 ق.ظ
تایمن نیروی خدماتی
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:21 ب.ظ
1397/08/26
08:23 ق.ظ
تامین نیروی انسانی موردنیاز باشگاه
آذربايجان غربي 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
13:51 ب.ظ
تامین بخشی از مصالح  و نیروی انسانی  پروژه مرمت
خراسان شمالي 1397/8/24 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
تامین یک نفر کارشناس به مدت 4 ماه روستای
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:11 ق.ظ
به کارگیری نیروهای کارگری دستمزدی بصورت فصلی مقطعی
زنجان 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/21
10:55 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
يزد 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:47 ق.ظ
تامین 5 نفر نیروی انسانی به مدت 15 روزکاری جهت رسیدگی
البرز 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:50 ق.ظ
نیروی بازنشسته  جهت انجام  امور حقوقی  بیمارستان
خراسان شمالي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
13:21 ب.ظ
تامین نیرو حفاظتی مسلح
گيلان 1397/8/13 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
1397/08/12
11:54 ق.ظ
تامین نیروی انسانی
خراسان شمالي 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
12:43 ب.ظ
تامین نیروی حفاظت و نگهبانی
مركزي 1397/8/10 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
تامین 14 نفر نیرو مراکز اورژانس مددکار و روانشناس
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:50 ق.ظ
1397/08/06
10:22 ق.ظ
تامین 6 نفر نیروی انسانی  موردنیاز مراکز
مركزي 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:23 ب.ظ
تامین نیروی حفاظت و نگهبانی
مركزي 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/28
11:50 ق.ظ
تامین مدرس جهت دوره های اموزشی
تهران 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:53 ق.ظ
جذب نیرو در دفتر فنی عمرانی
مركزي 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
12:18 ب.ظ
قرارداد حجمی5 نفر نیروی کارشناس جهت کار
بوشهر 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:48 ب.ظ
تامین نیروی انسانی
مركزي 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
یک نفر تکنسین برق و شبکه تاسیسات
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:25 ب.ظ
خدمات نیروهای  حجمی  واحد
خراسان شمالي 1397/7/22 تاریخ گذشته