1397/10/24
22:54 ب.ظ
اجرای عملیات قرائت کنتور توزیع صورتحساب مشترکین وصول مطالبات در
چهارمحال بختياري 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:51 ق.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیر مجازروستاهای تحت
قزوين 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
شناسایی و قطع انشعابات غیرمجاز روستاهای تحت پوشش
قزوين 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/16
14:29 ب.ظ
قرائت و توزیع قبوض و شناسایی انشعاب غیرمجاز روستاهای
گيلان 1397/10/16 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
واگذاری اوپراتوری تلفنخانه و پیچ
کرمانشاه 1397/10/16 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
پاسخگوئی به ارتباطات تلفنی سازمان و ارتباط به واحدها
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:12 ب.ظ
قرائت و سرویس ونگهداری کنتورهای
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
17:22 ب.ظ
1397/10/10
09:39 ق.ظ
پشتیبانی از سرویس پاسخگویی سامانه یک پارچه 1666
تهران 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:36 ب.ظ
خدمات امور مشترکین روستاهای
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
وصول مطالبات ناحیه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
10:21 ق.ظ
خدمات امور مشترکین در سطح روستاهای
خراسان جنوبي 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/02
10:27 ق.ظ
ارائه خدمات اپراتوری تلفنخانه و پیچ
کرمانشاه 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/25
08:47 ق.ظ
خدمات امور مشترکین روستاهای
خراسان جنوبي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:53 ق.ظ
واگذاری خدمات مربوط به شناسایی و جمع اوری
البرز 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:32 ب.ظ
وصول مطالعات معوقه شهرستان
کردستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه --
کردستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
ارایه خدمات پاسخگویی به مرکز تماس
گلستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:17 ب.ظ
وصول مطالبات معوقه --
کردستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/11
1397/09/10
09:32 ق.ظ
وصول مطالبات سنواتی و قطع انشعابات بدهکاران 1200 مشترک
قزوين 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:34 ب.ظ
قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات و...
چهارمحال بختياري 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:03 ب.ظ
انجام خدمات صورتحساب گیری برق مصرفی مشترکین
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/07/28
08:26 ق.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای
آذربايجان غربي 1397/7/28 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات در روستاهای
آذربايجان غربي 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:44 ق.ظ
اپراتوری مرکز تلفن ساختمان
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
13:27 ب.ظ
وصول مطالبات به بخش خصوصی
خراسان رضوي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:07 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه وانت نیسان
خوزستان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/06/31
10:31 ق.ظ
1397/06/20
11:23 ق.ظ
انتقال تماس و گزارش گیری مرکز تلفن سامانه پاسخگویی
تهران 1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:05 ب.ظ
خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض و نصب انشعابات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/6/10 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در
آذربايجان غربي 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:36 ب.ظ
اجاره 6 دستگاه خودرو سواری
بوشهر 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/01
12:33 ب.ظ
خدمات مشترکین قرائت و توزیع قبوض
آذربايجان غربي 1397/6/1 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/22
12:47 ب.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در
آذربايجان غربي 1397/5/22 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
تجدید خدمات مشترکین -پیگیری وصول وطالبات روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/15
14:03 ب.ظ
پیگیری و وصول معوقات وامهای پرداختی
کردستان 1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:20 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین - پیگیری و صول مطالبات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/5/14 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/08
10:05 ق.ظ
تجدید-خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در روستاهای شهرستان
آذربايجان غربي 1397/5/8 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین وصول مطالبات در
آذربايجان غربي 1397/5/8 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات
آذربايجان غربي 1397/5/8 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خدمات مشترکین پیگیری وصول مطالبات در
آذربايجان غربي 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/02
09:07 ق.ظ
تجدید خدمات مشترکین-پیگری وصول مطالبات-روستاهای
آذربايجان غربي 1397/5/2 تاریخ گذشته